การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เข้าผ่าตัดมดลูกแบบส่องกล้องและแบบเปิดหน้าท้อง
ชินา โอฬารรัตนพันธ์*, ณัฐชา พูลเจริญ, ชัย อริยศรีวัฒนา, พงษ์เกษม วรเศรษฐสิน
Gynecologic Oncology Division, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand, Tel: +6622564000#92114, 92130, Email: dr_shina@hotmail.com
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์:  เพื่อเปรียบเทียบผลของการผ่าตัดมดลูกแบบส่องกล้องเปรียบเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องต่อ คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
วัสดุและวิธีการ:  การศึกษานี้เริ่มทำหลังจากได้รับอนุญาตจากกรรมการวิจัย โดยใช้แบบสอบถาม EQ-5D เพื่อประเมิน คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย โดยจะแจกแบบสอบถามให้กับผู้ป่วยเพื่อประเมินคุณภาพชีวิต ตั้งแต่ก่อนผ่าตัด หลังผ่าตัด 1, 7 และ 28 วัน ในผู้ป่วยที่เข้ารับการตัดมดลูกทั้งแบบส่องกล้อง และแบบเปิดหน้าท้องซึ่งผู้ป่วยจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกวิธีการ ผ่าตัดเอง นอกจากนั้นการศึกษานี้ยังเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัดและภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดอีกด้วย โดยผลการศึกษา นั้นจะถูกวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS รุ่น 22
ผลการศึกษา:  จากผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง 100 ราย และ แบบส่องกล้อง 102 ราย พบว่า ลักษณะโดย ทั่วไปของผู้ป่วย โรคที่เป็นสาเหตุให้ตัดมดลูก ระยะเวลาการทำผ่าตัด และภาวะแทรกซ้อนนั้นไม่มีความแตกต่างกัน แต่ใน กลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับผ่าตัดแบบส่องกล้องนั้นจะมีรายได้ และระดับการศึกษาที่สูงกว่าเล็กน้อย  รวมทั้งมีการเสียเลือดที่น้อย กว่า และ ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลสั้นกว่า ในส่วนของคุณภาพชีวิตนั้น ในกลุ่มที่ผ่าตัดแบบส่องกล้อง จะสามารถเคลื่อนไหวได้เร็วกว่า แต่ในแง่ความเจ็บปวด หรือการทำกิจวัตรประจำวันนั้นไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ใน ส่วนของความกังวลนั้นทั้งสองกลุ่มมีคะแนนหลังผ่าตัดดีขึ้นกว่าก่อนผ่าตัด
สรุป:  การผ่าตัดมดลูกแบบส่องกล้องนั้นจะลดการเสียเลือด ลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล โดยที่ไม่ได้เพิ่มภาวะ แทรกซ้อน ในส่วนความแตกต่างของคุณภาพชีวิตระหว่างกลุ่มนั้นพบเพียงเล็กน้อย และความแตกต่างนั้นเป็นเพียงระยะ สั้นหลังผ่าตัด อย่างไรก็ตามการผ่าตัดผ่านกล้องยังมีประโยชน์ในแง่ของการฟื้นตัวที่เร็วกว่า การนอนโรงพยาบาลที่สั้นกว่า และเสียเลือดที่น้อยกว่า
 
ที่มา
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ปี 2562, April ปีที่: 27 ฉบับที่ 2 หน้า 63-70
คำสำคัญ
Quality of life, คุณภาพชีวิต, complication, EQ-5D, คุณภาพชี่วิต, total laparoscopic hysterectomy, การผ่าตัดมดลูกแบบส่องกล้อง