การเหน็บยาไมโซพรอสตอลทางทวารหนักก่อนผ่าตัดเนื้องอกมดลูก เพื่อลดการเสียเลือดจากการผ่าตัด: การศึกษาเปรียบเทียบกับยาหลอก
พฤฒพร มณีรัตน์*, สิริกาญจน์ ทองใหม่
Department of Obstetrics and Gynecology, Rajavithi Hospital, 2 Phyathai Road, Ratchathewi, Bangkok, 10400, Thailand, Email: m.pruttapm@gmail.com
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบการเสียเลือดระหว่างผ่าตัดเนื้องอกมดลูกระหว่างกลุ่มที่ได้ยา ไมโซพรอสตอล กับยาหลอก
วิธีดำเนินการทำวิจัย: การศึกษาทดลองแบบสุ่มโดยมีกลุ่มควบคุมในสตรีไทยที่เป็นโรคเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกชนิดไม่ใช่ มะเร็ง และจะเข้ารับการผ่าตัดแบบนัดที่โรงพยาบาลราชวิถีระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ทั้งหมด 46 ราย จากนั้นแบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ได้รับยา ไมโซพรอสตอล 400 ไมโครกรัม และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก โดยจะเหน็บยาทางทวารหนักก่อนผ่าตัด 30 นาที แล้วเปรียบเทียบการเสียเลือดระหว่างผ่าตัดใน 2 กลุ่ม
ผลการวิจัย: มัธยฐานของการเสียเลือดระหว่างผ่าตัดในกลุ่มที่ได้ยาไมโซพรอสตอลเท่ากับ 350 มิลลิลิตร เปรียบเทียบ กับยาหลอกที่ 500 มิลลิลิตร (p = 0.136) แต่จากการวิเคราะห์ในกลุ่มย่อยพบว่าการใช้ยาอาจได้ประโยชน์ในการผ่าตัด เนื้องอกมดลูกผ่านกล้อง ผู้ป่วยที่มีก้อนเนื้องอกที่พื้นที่น้อยกว่า 30 ตารางเซนติเมตร และผู้ป่วยที่มีก้อนเนื้องอกที่ปริมาตร น้อยกว่า 40 มิลลิลิตร แต่จากการวิเคราะห์แบบโลจิสติกพบว่าปัจจัยที่มีผลกับการเสียเลือดมากได้แก่ เนื้องอกมดลูกชนิด Intramural (p = 0.013) ภาวะแทรกซ้อน และการได้รับเลือดไม่แตกต่างกันระหว่างสองกลุ่ม
สรุป: การเหน็บยาไมโซพรอสตอลทางทวารหนักก่อนผ่าตัด 30 นาทีไม่ช่วยลดการเสียเลือดจากการผ่าตัดเนื้องอกมดลูก อย่างมีนัยสำคัญ
 
ที่มา
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ปี 2562, April ปีที่: 27 ฉบับที่ 2 หน้า 88-99
คำสำคัญ
Misoprostol, Blood loss, hemoglobin, Leiomyoma, myomectomy, เนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก, การผ่าตัดเนื้องอกมดลูก, การเสียเลือดระหว่างผ่าตัด, ไมโซพรอสตอล ฮีโมโกลบิน