การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้น้ำเกลือกับสารหล่อลื่นมาตรฐานในการส่องกล้องทางโพรงจมูกแบบปรับทิศทาง
อมรวรรณ คำภา, อลีนา สรรค์ธีรภาพ*
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บทคัดย่อ
ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาที่สรุปว่าสารหล่อลื่นใดมีประสิทธิภาพดีและเหมาะสำหรับใช้ในการหล่อลื่นกล้องก่อนการส่องกล้องต่างๆ ดังนั้น การศึกษานี้จึงเปรียบเทียบการใช้น้ำเกลือกับ KY jelly มาเป็นสารหล่อลื่นก่อนการส่องกล้องในโพรงจมูกแบบปรับทิศทาง เพื่อศึกษาความเจ็บปวดขณะส่องกล้อง อีกทั้งยังศึกษารายละเอียดของภาพที่เห็น ความยากง่ายของการส่องกล้องผ่านโพรงจมูก ความพึงพอใจของผู้ป่วย และภาวะแทรกซ้อนขณะส่องกล้อง งานวิจัยนี้เป็นแบบ Randomized controlled trial ในผู้ป่วยที่จะส่องกล้องโพรงจมูก โดยแบ่งผู้ป่วยเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่ม A จะใช้น้ำเกลือหล่อลื่นกล้องก่อนข้างที่ใช้สารหล่อลื่น KY jelly และกลุ่ม B จะใช้ KY jelly หล่อลื่นกล้องก่อนข้างที่ใช้น้ำเกลือ แล้วบันทึกคะแนนความเจ็บปวด รายละเอียดของภาพที่เห็น ความยากง่ายของการสอดกล้องเข้าในจมูกความพึงพอใจของผู้ป่วย และภาวะแทรกซ้อนขณะส่องกล้อง ผลการศึกษาพบว่าคะแนนความเจ็บปวดของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน ส่วนรายละเอียดของการตรวจพบจากการส่องกล้อง ความยากง่ายของการส่องกล้องและความพึงพอใจขณะส่องกล้องตรวจ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยพบว่ากลุ่มที่ใช้น้ำเกลือเคลือบกล้องดีกว่ากลุ่มที่ใช้สารหล่อลื่นมาตรฐาน (KY jelly) และไม่พบอาการภาวะแทรกซ้อนจากการส่องกล้องตรวจโพรงจมูกทั้งสองกลุ่ม
 
ที่มา
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 2562, April ปีที่: 26 ฉบับที่ 1 หน้า 1-9
คำสำคัญ
Normal saline solution, KY jelly, flexible laryngoscope, การส่องกล้องในโพรงจมูกแบบปรับทิศทาง, น้ำเกลือ, เควายเจลลี่