ระยะเวลาการประคบเย็นต่อการลดความเจ็บปวดและการลดภาวะเลือดออก บริเวณที่ฉีดโบทูลินุมทอกซินชนิด A ของผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึ่งซีก
พจีภัทร อนุราชเสนา
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา
บทคัดย่อ
ที่มาของปัญหา: การประคบเย็น 5 นาที สามารถช่วยลดความเจ็บปวดระหว่างและหลังการฉีดโบทูลินุมทอกซินชนิด A แต่การประคบเย็นรอบเบ้าตาซึ่งเป็นผิวหนังบางมาก จะทำให้ผู้ป่วยเกิดความเจ็บปวดจากความเย็น มีรายงานว่าการลดระยะเวลาการประคบเย็นเหลือ 1 นาที สามารถช่วยลดความเจ็บปวด และจะทำให้ผู้ป่วยสบายขึ้น
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาระยะเวลาการประคบเย็นต่อการลดความเจ็บปวด และการลดภาวะเลือดออกบริเวณที่ฉีดโบทูลินุมทอกซินชนิด A ของผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึ่งซีก
วัสดุและวิธีการ: เป็นการศึกษาแบบสุ่มปกปิดสองทางในผู้ป่วยใบหน้ากระตุกครึ่งซีก จำนวน 28 ราย ที่เข้ารับการรักษา ณ คลินิกลดเกร็ง แผนกผู้ป่วยนอกเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลพุทธโสธร ถูกสุ่มแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  ประคบเย็นก่อนฉีดโบทูลินุมทอกซินชนิด A 1 นาที (กลุ่มทดลอง) และประคบเย็นก่อนฉีดโบทูลินุมทอกซินชนิด A 5 นาที (กลุ่มควบคุม)
ผลการศึกษา: กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีระดับความเจ็บปวดเฉลี่ยคือ 3.3±1.5 และ 2.8±1.8 พบภาวะเลือดออกบริเวณที่ฉีดในกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมเท่ากับ ร้อยละ 14.3 และ 7.1 ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p = 0.43, p = 1)
สรุป: การประคบเย็นก่อนฉีดโบทูลินุมทอกซินชนิด A 1 นาที ทำให้ลดระดับความเจ็บปวด (NRS) และพบภาวะเลือดออกไม่แตกต่างกับการประคบเย็นก่อนฉีด 5 นาที
 
ที่มา
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า ปี 2562, January-March ปีที่: 36 ฉบับที่ 1 หน้า 25-31
คำสำคัญ
Hemifacial spasm, การประคบเย็น, cold compress, Botulinum toxin type A, โบทูลินุมทอกซินชนิด A, ใบหน้ากระตุกครึ่งซีก