การศึกษาผลการใช้ทางคลินิกของ BONE WAX ที่ผลิตขึ้นเองในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ธัญญา นรเศรษฐ์ธาดา, วารุณี ตั้งสถาเจริญพร, สดับพร เกษชนก, สิทธิพร บุณยนิตย์, สุจิตรา มหาแสน, เกศรินทร์ ผือโย
Department of Surgery, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand.
บทคัดย่อ
                ขี้ผึ้งห้ามเลือดที่กระดูก (Bone Wax) เป็นวัสดุพื้นฐานสำหรับใช้อุดห้ามเลือดที่ไหลออกจากหลอดเลือดในช่องกระดูก bone wax ที่ใช้ในงานผ่าตัดประกอบไปด้วย beeswax, almond oil และ salicylic acid ในปัจจุบัน bone wax ที่มีใช้อยู่ทั่วไปต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ คณะผู้วิจัยจึงได้ทดลองผลิต bone wax ขึ้นเองโดยใช้วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในประเทศไทย ทำการตรวจสอบประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการและในสัตว์ทดลองแล้วพบว่ามีคุณภาพครบถ้วนตามมาตรฐานการแพทย์ จึงได้ทดลองใช้ทางคลินิกสำหรับรักษาผู้ป่วยทางประสาทศัลยศาสตร์ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พบว่าสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีไม่มีโรคแทรกซ้อน
ที่มา
เชียงใหม่เวชสาร ปี 2544, June ปีที่: 40 ฉบับที่ 2 หน้า 89-93