ผลของยาไมโซพรอสตอลอมใต้ลิ้นในการลดปริมาณการเสียเลือดในระหว่างผ่าตัดตัดมดลูกทางหน้าท้อง: การทดลองแบบสุ่ม
ทิพย์สุคนธ์ หารินไสล*, มนสิชา เมฆจรัสนภา, จรรยาภรณ์ รัตนโกศล, มาลีชาติ ศรีพิพัฒนะกุล, ทุมวดี ตั้งศิริวัฒนา
Department of Obstetrics and Gynecology, KhonKaen Hospital, KhonKaen, 40000, Thailand, Phone: (043)232555, Fax: (043)336789 ext 376, E-mail: tipsukon.h@gmail. com
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลและความปลอดภัยของยาไมโซพรอสตอลอมใต้ลิ้นในการลดปริมาณการเสียเลือดในระหว่าง ผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้อง
วัสดุและวิธีการ: ผู้ป่วยหญิงที่ได้รับการวินิจฉัยเนื้องอกมดลูกทั้งหมด 300 ราย ที่เข้ารับการผ่าตัดมดลูกที่โรงพยาบาล ขอนแก่น ในช่วงเดือนมิถุนายน 2560 ถึง พฤษภาคม 2561ได้รับการสุ่ม เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับยาไมโซพรอสตอล และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก โดยดูปริมาณการเสียเลือดระหว่างผ่าตัดในกลุ่มที่ได้รับยาไมโซพรอสตอลเปรียบเทียบกับกลุ่ม ที่ได้รับยาหลอก
ผลการวิจัย: ลักษณะทางประชากรศาสตร์ไม่แตกต่างกันระหว่างสองกลุ่ม กลุ่มที่ได้รับยาไมโซพรอสตอลเสียเลือดระหว่าง ผ่าตัด 228 มล. (126-389) ส่วนกลุ่มที่ได้รับยาหลอกเสียเลือดระหว่างผ่าตัด 240 มล. (126-387) ซึ่งไม่มีความแตกต่างกัน ทางสถิติ เช่นเดียวกับความแตกต่างของความเข้มข้นของเลือดก่อนและหลังผ่าตัด การให้เลือด ระยะเวลาที่นอนโรงพยาบาล และภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยา ที่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างสองกลุ่ม
สรุป: การให้ยาไมโซพรอสตอลไม่ช่วยลดปริมาณการเสียเลือดระหว่างผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้อง
 
ที่มา
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ปี 2562, October ปีที่: 27 ฉบับที่ 4 หน้า 210-215
คำสำคัญ
benign uterine diseases, misoprostrol, เนื้องอกมดลูกชนิดไม่รุนแรง, ยาไมโซพรอสตอล