ผลของการฝึกโยคะที่มีต่อสมรรถภาพปอดและอาการในผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
อนันต์ จันทา, เจตทะนง แกล้วสงคราม, วรรณพร ืืทองตะโก*
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการฝึกโยคะที่มีต่อสมรรถภาพปอดและอาการในผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
วิธีดำเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ อายุ 18 ถึง 45 ปี แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 14 คน และกลุ่มฝึกโยคะ 13 คน กลุ่มควบคุมใช้ชีวิต ประจำวันตามปกติ และไม่ได้รับการออกกำลังกายใดๆ สำหรับกลุ่มทดลองทำการฝึกโยคะตามโปรแกรมครั้งละ 60 นาที สามครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ก่อนและหลังการทดลอง ทำการวัดตัวแปรทางสรีรวิทยาสมรรถภาพปอด และประเมินอาการคัดจมูก จากนั้นทำการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังการทดลองโดยใช้การทดสอบค่าทีแบบรายคู่ และวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใช้การทดสอบหาค่าทีแบบอิสระ กำหนดความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัย ภายหลังจากการฝึกโยคะ 8 สัปดาห์ ไม่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตัวแปลทางสรีรวิทยา ได้แก่ น้ำหนักตัว เปอร์เซ็นต์ไขมัน ดัชนีมวลกายอัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก  ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว ความดันโลหิตขณะหัวใจคายตัว  และค่าปริมาณสูงสุดของอากาศที่หายใจออกอย่างเร็วและแรงเต็มที่ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการทดลอง และระหว่างกลุ่ม แต่พบว่ากลุ่มฝึกโยคะมีการเพิ่มขึ้นของค่าเฉลี่ยอัตราส่วนปริมาตรของอากาศที่ถูกขับออกในวินาทีแรกของการหายใจออกอย่างเร็วและแรงเต็มที่ ต่อปริมาตรสูงสุดของอากาศที่หายใจออกอย่างเร็วและแรงเต็มที่ และอัตราการไหลของอากาศที่คำนวณในช่วงปริมาตร 25-75% ของปริมาตรอากาศสูงสุด แตกต่างจากก่อนการทดลองและกลุ่มควบคุม และมีค่าเฉลี่ยปริมาตรของอากาศที่ถูกขอบออกในวินาทีแรกของการหายใจอย่างเร็วและแรงเต็มที่เพิ่มขึ้นแตกต่างจากกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ กุ้งฝึกโยคะยังมีค่าเฉลี่ยอาการคัดจมูกลดลง แตกต่างจากก่อนการทดลองและกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปผลการวิจัย การฝึกโยคะ 8 สัปดาห์ ส่งผลดีต่อโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ โดยทำให้ผู้ป่วยมีสมรรถภาพปอดดีขึ้น และช่วยลดอาการคัดจมูกในผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ได้
 
ที่มา
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปี 2561, September-December ปีที่: 19 ฉบับที่ 3 หน้า 184-200
คำสำคัญ
yoga, โยคะ, Allergic rhinitis, Pulmonary function, สมรรถภาพปอด, โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้, Rhinitis Symptom, อาการของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้