ผลของการออกกำลังกายด้วยการเดินแบบนอร์ดิกต่อดัชนีมวลกายและเส้นรอบวงเอวในผู้สูงอายุที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
ลัชชี ชัชวรัตน์*, ดวงฤดี ลาศุขะ, ทศพร คำผลศิริ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
บทคัดย่อ
ภาวะน้ำหนักเกินเป็นภาวะที่มีไขมันสะสมอยู่ในร่างกายเกินกว่าปกติเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังที่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อชีวิต การออกกำลังกายด้วยการเดินแบบนอร์ดิก อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จะช่วยลดไขมันในร่างกายของผู้สูงอายุ การวิจัยเชิงทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการออกกำลังกายด้วยการเดินแบบนอร์ดิก ต่อค่าดัชนีมวลกายและขนาดเส้นรอบวงเอวในผู้สูงอายุที่มีภาวะน้ำหนักเกิน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุจำนวน 34 ราย โดยการสุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 17 รายและกลุ่มควบคุม 17 ราย กลุ่มทดลองได้ออกกำลังกายด้วยการเดินแบบนอร์ดิก ครั้งละ 55 นาทีสัปดาห์ละ 3 ครั้งเป็นเวลา 12 สัปดาห์ ส่วน กลุ่มควบคุมออกกำลังกายตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินวิจัยประกอบด้วย แนวปฏิบัติสำหรับการออกกำลังกายด้วยการเดินแบบนอร์ดิกในผู้สูงอายุ คู่มือการออกกำลังกายด้วยการเดินแบบนอร์ดิก สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ไม้นอร์ดิก เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบไร้สาย และเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล สายวัด เครื่องชั่งน้ำหนัก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1. ค่าดัชนีมวลกายของผู้สูงอายุภายหลังการออกกำลังกายด้วยการเดินแบบนอร์ดิก มีค่าน้อยกว่าก่อนการออกกำลังกายอย่างมีนัย สำคัญทางสถิติ (p < .01)
2. ค่าดัชนีมวลกายของกลุ่มที่ออกกำลังกายด้วยการเดินแบบนอร์ดิก มีค่าน้อยกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ออกกำลังกายด้วยการเดินแบบนอร์ดิกอย่างมีนัย สำคัญทางสถิติ (p < .05)
3. ขนาดเส้นรอบวงเอวของผู้สูงอายุภายหลังการออกกำลังกายด้วยการเดินแบบนอร์ดิก มีค่าน้อยกว่าก่อนการออกกำลังกายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001)
4. ขนาดเส้นรอบวงเอวของกลุ่มที่ออกกำลังกายด้วยกันเดินแบบนอร์ดิก มีค่าน้อยกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ออกกำลังกายด้วยการเดินแบบนอร์ดิกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .01)
 
ที่มา
พยาบาลสาร ปี 2563, December ปีที่: 46 ฉบับที่ Supplment หน้า 1-12
คำสำคัญ
Body mass index, ดัชนีมวลกาย, Waist circumference, Nordic walking exercise, Overweight Older Persons, การรออกกำลังกายด้วยการเดินแบบนอร์ดิก, ผู้สูงอายุที่มีภาวะน้ำหนักเกิน, เส้นรอบวงเอว