การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ยา ibuprofen ร่วมกับยา acetaminophen เปรียบเทียบกับการใช้ยา acetaminophen ในการลดความเจ็บปวดของแผลฝีเย็บภายหลังการคลอดบุตร
ปรียาภรณ์ หาระสาย*, นุชนารถ พัฒนาปัญญาสัตย์
Department of Obstetrics and Gynecology, Queen Savang Vadhana Memorial Hospital, 290, Jerm Jom Phon Road, Si Racha, Chonburi 20110, Thailand, Email: preeyaporn.h@gmail.com
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อหาประสิทธิภาพของยา ibuprofen ร่วมกับ acetaminophen เปรียบเทียบกับacetaminophen อย่างเดียวเพียงหนึ่งครั้งเพื่อลดอาการปวดเฉียบพลันของแผลฝีเย็บหลังการคลอดทางช่องคลอด
วัสดุและวิธีการ:  รูปแบบการศึกษาเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบปิดบังสองทางในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดโดยวิธีคลอดทางช่องคลอดและตัดฝีเย็บ ในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงตุลาคม พ.ศ. 2560 จำนวน 404 ราย ผู้ป่วยได้รับการสุ่มตัวอย่างแบบบล็อกด้วยคอมพิวเตอร์ก่อนคลอด เป็น 2 กลุ่ม: กลุ่มหนึ่งได้รับ ibuprofen ร่วมกับ acetaminophen อีกกลุ่มได้รับ acetaminophen เพียงอย่างเดียว โดยได้รับยาทันทีหลังจากการเย็บแผลฝีเย็บเรียบร้อย คะแนนความเจ็บปวดของฝีเย็บหลังคลอดทั้งสองกลุ่มจะได้รับการประเมินก่อนและหลังการให้ยาด้วย “10-cm visual analogue scale” และอาการไม่พึงประสงค์จากยาทั้งสองกลุ่มจะได้รับการประเมินที่ 24 ชั่วโมงหลังการใช้ยา
ผลการศึกษา: ไม่พบความแตกต่างในคะแนนความเจ็บปวดของแผลฝีเย็บก่อนการรักษาทั้งสองกลุ่ม (ค่า   มัธยฐานคือ 5, p = 0.067) การได้รับยาทั้งสองกลุ่มสามารถลดความเจ็บปวดของแผลฝีเย็บภายใน 24 ชั่วโมง ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (ค่ามัธยฐานคือ 5 เทียบกับ 3 ตามลำดับ, p = 0.006) และสังเกตได้ว่ามีการบรรเทาอาการปวดในระยะสั้นอย่างรวดเร็วกว่าในกลุ่มที่ได้รับการยา ibuprofen ร่วมกับ acetaminophen เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยา acetaminophen เพียงอย่างเดียว (2 ชั่วโมง หลังการใช้ยา) ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์จากยาทั้งสองกลุ่ม
สรุป: การใช้ยา ibuprofen ร่วมกับ acetaminophen เพียงครั้งเดียวมีประสิทธิผลมากขึ้นในการลดอาการปวดเฉียบพลันของแผลฝีเย็บในหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดมากกว่าการได้รับ acetaminophen เพียงอย่างเดียว
 
ที่มา
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ปี 2563, January ปีที่: 28 ฉบับที่ 1 หน้า 24-33
คำสำคัญ
ibuprofen, Acetaminophen, Episiotomy, Perineal pain, แผลฝีเย็บ, ความเจ็บปวดแผลฝีเย็บ, ไอบูโปรเฟน, อาเซทตามิโนเฟน