การศึกษาเปรียบเทียบการให้ยา Gentamicin แบบวันละครั้งกับการแบ่งให้วันละสองครั้งในทารกแรกเกิด
ภพ โกศลารักษ์, ผกามาศ จันทร์เทพ, จรรยา จิระประดิษฐา, สุกัญญา ทักษพันธุ์, ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล, จรรยา จิระประดิษฐา, ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล, ผกามาศ จันทร์เทพ, ภพ โกศลารักษ์, สุกัญญา ทักษพันธุ์
Department of Pediatrics, Faculty of Medicine,Srinagarind Hospital, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002, Thailand
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: ศึกษาระดับยาสูงสุดและต่ำสุดในเลือด โดยการให้ยา Gentamicin แบบวันละครั้งกับการแบ่งให้วันละสองครั้งในทารกแรกเกิด เพื่ อหาขนาด และวิธีการบริหารยาให้ได้ระดับยาที่เหมาะสม รูปแบบการวิจัย: ศึกษาทารกแรกเกิดที่มีอายุครรภ์มากกว่ า 34 สัปดาห์ หรือน้ำหนักตัวมากกว่า 2,000 กรัมในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ซึ่งมีอาการ และอาการแสดงที่สงสัยภาวะติดเชื้อ และได้รับยา Gentamicin โดยแบ่งทารกเป็นสองกลุ่มด้วยวิธีสุ่มกลุ่มควบคุมจะได้รับยา Gentamicin 2.5 มก./กก./ครั้ง ทุก 12 ชั่วโมงทางหลอดเลือดดำ ส่วนกลุ่มทดลองจะได้รับยา Gentamicin 5 มก./กก./ครั้ง ทุก 24 ชั่วโมง ตรวจวัดระดับยาสูงสุด และต่ำสุดและประเมินภาวะพิษต่อไตโดยใช้การเปลี่ยนแปลงของค่า creatinine ในเลือด ผลการศึกษา: ทารกที่ศึกษา 64 รายเป็นกลุ่มที่ได้รับยา Gentamicin วันละครั้งจำนวน 33 ราย และเป็นกลุ่มที่ได้รับยาแบบแบ่งให้วันละสองครั้งจำนวน 31 ราย ข้อมูลพื้นฐาน อาการ อาการแสดง และยาต้านจุลชีพที่ใช้ร่วมระหว่างกลุ่มไม่มีควมแตกต่างกัน การตรวจระดับยาในเลือดพบว่ากลุ่มที่ได้รับยาวันละครั้งมีระดับยาสูงสุดในเลือดสูงกว่า (10.1± 3.0 และ 7.8± 2.0 ไมโครกรัม/มล.) และมีระดับยาต่ำสุดในเลือดต่ำกว่า (1.6 ± 1.1 และ 2.6± 1.2 ไมโครกรัม/มล.) กลุ่มที่ได้รับยาแบบแบ่งให้วันละสองครั้งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทารกกลุ่มที่ได้รับยาวันละครั้งมีระดับยาต่ำสุดที่ไม่เหมาะสม (> 2.0 ไมโครกรัม/มล.) น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับยาแบบแบ่งให้วันละสองครั้งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามไม่มีทารกมีค่า creatinine ในเลือดผิดปกติจากการบริหารยาทั้งสองแบบ สรุป: การให้ยา Gentamicin ขนาด 5 มก./กก.ทุก 24 ชั่วโมง ให้ระดับยาสูงสุดในเลือดสูงกว่า และให้ระดับยาต่ำสุดในเลือดในเกณฑ์ที่เหมาะสมมากกว่าการแบ่งให้วันละสองครั้ง อย่างไรก็ตามประมาณหนึ่งในสี่ของทารกที่ได้รับยาแบบแบ่งให้วันละครั้ง ยังมีระดับยาต่ำสุดในเลือดอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เหมาะสม การให้ยา Gentamicin ขนาด 3.5-4 มก./กก.ทุก24 ชั่วโมงน่าจะให้ระดับยาในเลือดที่เหมาะสมกว่า และควรมีการศึกษาต่อไป
ที่มา
วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์ ปี 2547, April ปีที่: 87 ฉบับที่ 4 หน้า 372-376