ศึกษาความคุ้มค่า ในการใช้เครื่องส่องไฟด้วย หลอดแอลอีดี (T8) ขนาด 9 วัตต์ เปรียบเทียบกับเครื่องส่องไฟชนิดหลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8) ขนาด 18 วัตต์ ในการรักษาทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง
วรรัตน์ กัจฉมาภรณ์, วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์*
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลเลิศสิน
บทคัดย่อ
บทนำ : การศึกษาก่อนหน้านี้ พบว่า การรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดครบกำหนด โดยวิธีการส่องไฟด้วยหลอดแอลอีดี (T8) ขนาด 9 วัตต์ในโรงพยาบาลเลิดสิน ให้ผลการรักษาไม่แตกต่างจากการส่องไฟด้วยเครื่องส่องไฟชนิดหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 18 วัตต์
วัตถุประสงค์ : การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาต้นทุนด้านพลังงานและต้นทุนการใช้งานเปรียบเทียบระหว่างเครื่องส่องไฟชนิดแอลอีดี (T8)  ขนาด 9 วัตต์ 8 หลอด กับ เครื่องส่องไฟชนิดหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18 วัตต์ 8 หลอด ในการรักษาทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง
วิธีการศึกษาศึกษา : ต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าและต้นทุนการใช้งานของหลอดแอลอีดี(T8) ขนาด 9 วัตต์ 8 หลอดและหลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8) 18 วัตต์ 8 หลอด เปรียบเทียบกันเพื่อศึกษาความคุ้มค่าและจุดคุ้มทุน ในการเปลี่ยนมาใช้เครื่องส่องไฟชนิดแอลอีดี (T8) ขนาด 9 วัตต์ ในการรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด
ผลการศึกษา : อัตราการใช้พลังงานของชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8) ขนาด 18 วัตต์ จำนวน 8 หลอด เปรียบเทียบกับชุดหลอดแอลอีดี (T8) ขนาด 9 วัตต์ จำนวน 8 หลอด เท่ากับ 5.376 ยูนิต / วัน : 1.728 ยูนิต/วัน  เมื่อคำนวณค่าไฟฟ้า เปรียบเทียบกัน เท่ากับ 21.504 บาท / วัน: 6.912บาท / วัน (คิดค่าไฟ 4 บาทต่อ         ยูนิต) การที่ต้องเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ทุก 2,000 ชั่วโมง เมื่อเทียบกับหลอดแอลอีดี (T8) ที่มีอายุการ ใช้งานขั้นต่ำ 25,000 ชั่วโมง ทำให้จุดคุ้มทุนในการนำหลอดแอลอีดีมาใช้แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ อยู่ที่ 1,143 ชั่วโมง หรือเมื่อใช้งานไปเพียง 47.5 วัน
สรุป : การรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด โดยวิธีการส่องไฟด้วยหลอดแอลอีดี (T8) ขนาด 9 วัตต์ 8 หลอด มีความคุ้มค่าในการใช้งาน ในการรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดมากกว่าการใช้หลอด      ฟลูออเรสเซนต์รุ่น T8 ขนาด 18 วัตต์ 8 หลอด
 
ที่มา
วารสารกุมารเวชศาสตร์ ปี 2562, October-December ปีที่: 58 ฉบับที่ 4 หน้า 278-284
คำสำคัญ
neonatal jaundice, ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด, LED (T8) phototherapy, fluorescent (T8) (18 watt) phototherapy, การส่องไฟด้วยหลอดแอลอีดี (T8), การส่องไฟด้วยหลอด ฟลูออเรสเซนต์ (T8) ขนาด 18 วัตต์