ผลของการยืดกล้ามเนื้อทราพีเซียสร่วมกับการเจริญสติต่อการเปลี่ยนแปลงความตึงตัวและคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ
อรวรรณ บุราณรักษ์*, กุลวรางค์ ว่องวิไลรัตน์
สายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บทคัดย่อ
หลักการและวัตถุประสงค์: การศึกษาที่ผ่านมาพบการเปลี่ยนแปลงความตึงตัวและคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อจากการยืดกล้ามเนื้อส่งผลลดอาการปวดคอ บ่า ไหล่ได้ และปัจจุบันมีการนำการเจริญสติที่เรียกว่าการทำอานาปานสติมาใช้ร่วมกับการบำบัดรักษากลุ่มอาการปวดต่างๆ แต่ยังไม่มีการศึกษาว่าหากนำทั้งสองวิธีมาใช้ร่วมกันจะเกิดผลอย่างไร ดังนั้นการศึกษานี้จึงต้องการศึกษาผลของการยืดกล้ามเนื้อร่วมกับการทำอานาปานสติต่อการเปลี่ยนแปลงความตึงตัวและคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ
วิธีการศึกษา: ศึกษาในอาสาสมัครเพศหญิงสุขภาพดี อายุ 20-25 ปี จำนวน 26 ราย สุ่มเป็นกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 13 ราย กลุ่มศึกษาได้รับการยืดกล้ามเนื้อ upper trapezius ร่วมกับการทำอานาปานสติ ส่วนกลุ่มควบคุมทำอานาปานสติเท่านั้น วัดผลก่อนและหลัง โดยใช้แบบวัดความตึงตัวกล้ามเนื้อ สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อชนิดพื้นผิว และบันทึกการสัมภาษณ์ และการสังเกต ขณะทำการศึกษา
ผลการศึกษา: พบว่าทั้งสองกลุ่มมีความตึงตัวกล้ามเนื้อลดลงและผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สัดส่วนรากที่สองของค่าเฉลี่ยของ sEMG ในกลุ่มศึกษามีแนวโน้มลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ซึ่งการยืดกล้ามเนื้อ upper trapezius ร่วมกับการเจริญสติช่วยลดความตึงตัวกล้ามเนื้อและช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายยิ่งขึ้น
สรุป: การใช้สมาธิและมีสติในการรับรู้ขณะปฏิบัติ นำไปสู่การพัฒนารูปแบบการยืดกล้ามเนื้อคอที่ให้ผลดีขึ้น
 
ที่มา
ศรีนครินทร์เวชสาร ปี 2563, January-March ปีที่: 35 ฉบับที่ 1 หน้า 44-50
คำสำคัญ
meditation, สมาธิ, Relaxation, ความผ่อนคลาย, self-promotion, การส่งเสริมสุขภาพตนเอง, ความตึงตัว