ผลของการออกกำาลังกายแบบไอเยนกะโยคะต่อความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ
กนกพร สุคำวัง, ภารดี นานาศิลป, อังคณารัชต์ แก้วแสงใส*
โรงพยาบาลอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
บทคัดย่อ
โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อยและส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพและความผาสุกของผู้สูงอายุไอเยนกะโยคะเป็นการออกกำลังกายแบบโยคะชนิดหนึ่งที่เชื่อว่าสามารถลดความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุได้ การวิจัยเชิงทดลองแบบสองกลุ่มวัดก่อนและหลังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการออกกำลังกายแบบไอเยนกะโยคะต่อความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมที่มารับการรักษาณ แผนกผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์ของโรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2557สุ่มได้โรงพยาบาลเมืองสรวงเป็นกลุ่มทดลอง และโรงพยาบาลโพนทองเป็นกลุ่มควบคุม สุ่มกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์กำหนดเข้ากลุ่มทดลอง 19 คน กลุ่มควบคุม 19 คน รวมจำนวน 38 คน กลุ่มทดลองออกกำลังกายแบบไอเยนกะโยคะนานครั้งละ 60 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้งเป็นเวลา 12 สัปดาห์ กลุ่มควบคุมให้ออกกำลังกายตามปกติ เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป และแบบประเมินความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า 1) คะแนนเฉลี่ยความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุภายหลังการออกกำลังกายแบบไอเยนกะโยคะลดลงกว่าก่อนการออกกำลังกายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001) และ2) คะแนนเฉลี่ยความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายแบบไอเยนกะโยคะลดลงกว่ากลุ่มที่ออกกำลังกายตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001)
ผลจากการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการออกกำลังกายแบบไอเยนกะโยคะสามารถลดความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุได้ จึงควรนำการออกกำลังกายแบบไอเยนกะโยคะไปใช้ในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมเพื่อช่วยลดความรุนแรงของโรคและสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง
 
ที่มา
พยาบาลสาร ปี 2563, January-March ปีที่: 47 ฉบับที่ 1 หน้า 175-184
คำสำคัญ
ต้นทุน-ประสิทธิผล, screening, Thalassemia, Cost-effectiveness analysis, การคัดกรอง, โรคธาลัสซีเมีย