การประเมินแบบสอบถามคุณภาพชีวิตฉบับภาษาไทยในผู้ป่วยโรคสายตาเลือนราง
เพ็ญพิมล ยิ่งยง
Department of Ophthalmology, Mettapracharak Eye Center, Raikhing, Samphran, Nakhonpathom 73210, Thailand. Phone: 089-615-8905, E-mail: penpimol1960 @gmail.com
บทคัดย่อ
ภูมิหลัง: คุณภาพชีวิตมีความสำคัญในการวัดผลลัพธ์ทางคลินิก แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคสายตาเลือนรางจะนำไปสู่ การวิ เคราะห์ การพัฒนา และการบริการที่ดีขึ้นวัตถุประสงค์: เพื่อประเมินความความเชื่อถือ และเที่ยงตรงของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตในโรคสายตาเลือนรางวัสดุ และวิธีการ: เป็นการศึกษาแบบตัดขวางในผู้ ป่วยโรคสายตาเลือนรางจำนวน 47 คนในโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ โดยการสัมภาษณ์ ตรวจสอบความเที่ยงตรงโดย factor analysis และทดสอบความเชื่อถือโดย Cronbach’s alpha coefficientผลการศึกษา: แบบสอบถามคุณภาพชีวิตฉบับภาษาไทยในโรคสายตาเลือนราง จำนวน 22 ข้อ มีความเที่ยงตรงและความเชื่อถือในระดับที่ดีโดยมีค่า Cronbach’s alpha coefficient เท่ากับ 0.7224-0.9099สรุป: แบบสอบถามคุณภาพชีวิตฉบับภาษาไทยในโรคสายตาเลือนรางสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพชีวิตในโรคสายตาเลือนรางในประเทศไทย และมีประโยชน์ในการแสดงผลการฟื้นฟูสมรรถภาพสายตาเลือนราง
ที่มา
วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์ ปี 2550, December ปีที่: 90 ฉบับที่ 12 หน้า 2658-2661
คำสำคัญ
Quality of life, Reliability, Validity, Low vision