ต้นทุนการเจ็บป่วยโรคไตจากการสัมผัสแคดเมี่ยมของประชาชนในพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมี่ยม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
นิสารัตน์ สงประเสริฐ*, สุชัญญา อังกุลานนท์, วิทยา สวัสดิวุฒิพงษ์, ณัฐพัชร มรรคา, กนิษฐา บุญธรรมเจริญ
สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
บทคัดย่อ
                การศึกษาทางระบาดวิทยาพบความสัมพันธ์ระหว่างระดับแคดเมี่ยมในปัสสาวะกับโรคไตของประชาชนในพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมี่ยมในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งการรักษาโรคไตมีค่าใช้จ่ายที่สูงและก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามการศึกษาที่ประเมินค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากการเจ็บป่วยโรคไตจากการสัมผัสแคดเมี่ยมมีอย่างจำกัด การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณต้นทุนการเจ็บป่วยของโรคไตจากการสัมผัสแคดเมี่ยมในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2556 โดยประมาณจำนวนผู้ป่วยโรคไตจากแคดเมี่ยมจากสัดส่วนของการเกิดโรคไตจากการสัมผัสแคดเมี่ยม (population attributed fraction: PAF) ซึ่งการคำนวณ PAF ต้องใช้ข้อมูลความชุกของโรคไตและค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์ (Relative Risk) จำนวนผู้ป่วยโรคไตที่มีสาเหตุจากการสัมผัสแคดเมี่ยมได้จากการนำ PAF คูณกับจำนวนผู้ป่ วยโรคไต ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของโรคไตจากแคดเมี่ยมได้จากการนำจำนวนผู้ป่วยโรคไตจากแคดเมี่ยมคูณด้วยต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อคน ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมี่ยมอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 45 ปี เป็นโรคไตจากการสัมผัสแคดเมี่ยม ร้อยละ 31.0 ของผู้ป่วยโรคไตทั้งหมด ต้นทุนการเจ็บป่วย 97,320 บาทต่อคนต่อปีคิดเป็น 15,274,034 บาทต่อปี ซึ่งเป็นต้นทุนทางอ้อมเพียงร้อยละ 39.0 และต้นทุนทางตรงสูงถึงร้อยละ 61.0 การศึกษานี้พบว่าการปนเปื้อนแคดเมี่ยมในพื้นที่อำเภอแม่สอดส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจำนวนมาก ดังนั้น จึงควรมีการวางแผนนโยบายหรือกำหนดมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบจากการปนเปื้อนแคดเมียมในสิ่งแวดล้อม
 
ที่มา
วารสารวิชาการสาธารณสุข ปี 2563, March-April ปีที่: 29 ฉบับที่ 3 หน้า 221-229
คำสำคัญ
โรคไต, ต้นทุนการเจ็บป่วย, illness cost, renal disease, cadmium contaminated area, Mae Sot district, พื้นที่ปนเปื้อนแคดเมี่ยม, อำเภอแม่สอด