การศกึษานำร่อง: ประสิทธิผลของการใช้ Mu Soft bite ในผู้ป่วยที่รับการรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า
เมธิณี พิศาลายน, วรรณิภา สิทธิ์ธรรมวิไล, ชวิกา พิสิฏฐศักดิ์, ปัญจภรณ์ วาลีประโคน, พิชัย อิฏฐสกุล*, อัมพร ปิติธรรมภรณ์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผล และความพึงพอใจของการใช้ Mu Soft bite ในผู้ป่วยจิตเวชที่รักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้าเปรียบเทียบกับแผ่นยางพารากันกัด
วิธีการศึกษา เป็นงานวิจัยแบบ single blinded, crossover randomized controlled trial ผู้ป่วยจำนวน 30 คนจะถูกสุ่มแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม [กลุ่มที่ใช้ Mu Soft bite (15 คน) และแผ่นยางพารากันกัด (15 คน)] หลังจากผู้ป่วยได้ใช้ที่กันกัดที่สุ่มได้ในการรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้าครั้งแรก จากนั้นจะทำาการสลับกลุ่มการใช้ที่กัดกันในการรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้าในครั้งถัดไป และวัดประสิทธิผลและความพึงพอใจของการใช้ที่กันกัดทั้ง 2 แบบเพื่อนำมาเปรียบเทียบกัน
ผลการศึกษา กลุ่มที่ใช้ Mu Soft bite ไม่พบการกีดขวางการครอบหน้ากากช่วยหายใจ (0/30) เมื่อเทียบกับการใช้แผ่นยางพารากันกัดพบการกีดขวางทางเดินหายใจ (20/30, ร้อยละ 66.7) (p < 0.001) ช่วยดูดซับ/ ป้องกันการสำลักน้ำลาย (30/30, ร้อยละ 100.0) ได้ดีกว่าการใช้แผ่นยางพารากันกัด (1/30, ร้อยละ 3.3)
 (p < 0.001) พบผู้ป่วยที่น้ำลายไหลออกมานอกปาก (0/30) น้อยกว่าการใช้แผ่นยางพารากันกัด (13/30, ร้อยละ 43.3) (p < 0.001) และมีอัตราการใช้สายดูดเสมหะดูดน้ำลายผู้ป่วย (0/30, ร้อยละ 0) น้อยกว่าเมื่อใช้แผ่นยางพารากันกัด (26/30, ร้อยละ 86.7) (p < 0.001) เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ทั้งสอง ด้านความสามารถใส่อุปกรณ์ได้สะดวก อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บในช่องปาก อุปกรณ์สามารถถูกลืมในช่องปากได้ง่าย และผู้ป่วยมีอาการไม่สุขสบายต่ออุปกรณ์กันกัด ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติบุคลากรปฏิบัติงานทางการแพทย์มีความพึงพอใจภาพรวมที่มีต่อ Mu Soft bite (ค่าเฉลี่ย 4.63 ± 0.62) สูงกว่าแผ่นยางพารากันกัด (ค่าเฉลี่ย 4 ± 0.79) (p = 0.001)
สรุป Mu Soft bite เป็นอุปกรณ์ที่อาจนำมาใช้แทนยางพารากันกัดในการรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้าได้
 
ที่มา
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปี 2563, July-September ปีที่: 65 ฉบับที่ 3 หน้า 279-288
คำสำคัญ
electroconvalusive therapy, Mu Soft bite, Rubber biting pad, การรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า, แผ่นยางพารากันกัด