การวิเคราะห์ต้นทุนแบบอิงกิจกรรมของการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมจากผู้ป่วยจิตเภทที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการบริบาลทางเภสชักรรมเฉพาะสาขาจิตเวช
จักรกฤษณ์ หงษ์ทอง, นุศราพร เกษสมบูรณ์*
สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น; E-mail: nusatati@gmail.com
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมจากผู้ป่วยจิตเภทที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะสาขาจิตเวชด้วยวิธีคำนวณต้นทุนแบบอิงกิจกรรม ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์  วิธีการ: การวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบตัดขวางที่รวบรวมข้อมูลด้วยแบบบันทึกการดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเพื่อการจัดการระบบยาโรงพยาบาลเชิงบูรณาการ และวิเคราะห์ต้นทุนแบบอิงกิจกรรมในมุมมองของผู้ให้บริการสุขภาพ ผลการวิจัย: ผู้ป่วยทั้งหมด20ราย แบ่งเป็นชาย 17 คน และหญิง 3 คน การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมใช้ระยะเวลาเฉลี่ย 47.85 นาที (SD = 4.09) มีต้นทุนค่าแรงเภสัชกร 2,921.09 บาท (SD = 744.48) ต้นทุนค่าวัสดุ 6.97บาท (SD = 1.90)  และต้นทุนค่าลงทุน 11.19บาท (SD = 0.11) รวมต้นทุนรวมทางตรง 2,939.25บาท ต้นทุนการให้บริการต่อครั้งเฉลี่ย146.96บาท การวิเคราะห์ความไวโดยปรับเปลี่ยนค่าแรงของเภสัชกรพบว่า ต้นทุนการให้บริการต่อครั้งเฉลี่ยเมื่อค่าแรงเภสัชกรต่ำ คือ105.15บาทและ 157.79บาทเมื่อค่าแรงเภสัชกรสูง(ค่าเฉลี่ย 131.47, SD = 37.22) ผู้ป่วยพึงพอใจต่อการบริการในระดับมากที่สุดและไม่มีการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำ สรุป: ต้นทุนของการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมโดยผู้ป่วย คือ 146.96บาทต่อครั้งในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและมีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน
 
ที่มา
วารสารเภสัชกรรมไทย ปี 2564, January-March ปีที่: 13 ฉบับที่ 1 หน้า 66-73
คำสำคัญ
Cost analysis, Pharmaceutical care, การบริบาลทางเภสัชกรรม, การวิเคราะห์ต้นทุน, activity-based costing, ต้นทุนแบบอิงกิจกรรม, shared decision making, การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม