ผลของแผ่นประคบร้อนข้าวผสมสมุนไพรไทยต่ออาการปวดและความสามารถในการยืดตัวของกล้ามเนื้อหลังในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง
ปาจารีย์ มาน้อย*, ศิรินทิพย์ คำฟู, อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์
สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 ประเทศไทย อีเมล: pacharee.ma@up.ac.th
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ อาการปวดหลังส่วนล่างเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้ที่มีความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ซึ่งการรักษาด้วยความร้อนตื้นเป็นการรักษาที่นิยมนำมาใช้เพื่อบรรเทาอาการ แต่ยังไม่มีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการใช้แผ่นประคบร้อนข้าวผสมสมุนไพรไทยโดยวิธีเตาไมโครเวฟในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของระดับความเจ็บปวดและความสามารถในการยืดตัวของกล้ามเนื้อหลังระหว่างการใช้แผ่นประคบร้อนข้าวผสมสมุนไพรไทยและแผ่นประคบร้อนในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง
วิธีการ อาสาสมัครที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างจำนวน 40 คน แบ่งกลุ่มด้วยวิธีการสุ่มแบบชั้น ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแผ่นประคบร้อนข้าวผสมสมุนไพรไทยจำนวน 20 คน และกลุ่มแผ่นประคบร้อน จำนวน 20 คน แต่ละกลุ่มจะได้รับการรักษาเป็นระยะเวลา 20 นาที จำนวน 6 ครั้ง 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ อาสาสมัครจะได้รับการตรวจประเมินระดับความเจ็บปวด ระดับขีดกั้นความรู้สึกเจ็บปวดด้วยแรงกด ความสามารถในการยืดตัวของกล้ามเนื้อหลังและแบบทดสอบวัดความรุนแรงและการจำกัดกิจวัตรประจำวันจากอาการปวดหลัง (Oswestry Disability Index ฉบับภาษาไทย)
ผลการศึกษา ทั้งสองกลุ่มมีระดับความเจ็บปวดและคะแนนความรุนแรงและการจำกัดกิจวัตรประจำวันจากอาการปวดหลังลดลง ส่วนระดับขีดกั้นความรู้สึกเจ็บปวดด้วยแรงกดและความสามารถในการยืดตัวของกล้ามเนื้อหลังเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติหลังจากได้รับการรักษาด้วยแผ่นประคบร้อนข้าวผสมสมุนไพรไทยและแผ่นประคบร้อน (p < 0.05) แต่อย่างไรก็ตามระดับขีดกั้นความรู้สึกเจ็บปวดด้วยแรงกดในกลุ่มที่ได้รับแผ่นประคบร้อนข้าวผสมสมุนไพรไทยมีระดับเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มที่ได้รับแผ่นประคบร้อนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) หลังจากรักษาครบ 6 ครั้ง
สรุป แผ่นประคบร้อนข้าวผสมสมุนไพรไทยอาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาเพื่อบรรเทาอาการปวด เพิ่มค่าขีดกั้นความรู้สึกเจ็บปวดและความสามารถในการยืดตัวของกล้ามเนื้อหลังในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง
 
ที่มา
เชียงใหม่เวชสาร ปี 2564, January-March ปีที่: 60 ฉบับที่ 1 หน้า 75-86
คำสำคัญ
Low back pain, Hot pack, แผ่นประคบร้อน, Pressure Pain Threshold, อาการปวดหลังส่วนล่าง, rice grain, back extensibility, เมล็ดข้าว, ระดับขีดกั้นความรู้สึกเจ็บปวดด้วยแรงกด, ความสามารถ, ในการยืดตัวของกล้ามเนื้อหลัง