การเปรียบเทียบผลของ Fascia Iliaca Block ระหว่าง 0.33% Bupivacaine 30 และ 40 มิลลิลิตรต่อปริมาณมอร์ฟีนที่ใช้ 48 ชั่วโมงหลังผ่าตัดกระดูกสะโพกในผู้สูงอายุ
วิชิตา วิชาชัย*, สุภาภรณ์ รัตนสิมากร
กลุ่มงานวิสัญญี โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย
บทคัดย่อ
บทนํา :  Fascia iliaca block สำหรับการผ่าตัดกระดูกสะโพก มีประโยชน์ในการควบคุมความปวดและลุกจากเตียงได้เร็ว การศึกษาในร่างผู้เสียชีวิตก่อนนี้พบว่า fascia iliaca block ด้วยปริมาตรสูงจึงจะครอบคลุมเส้นประสาททั้งหมดในชั้น fascia iliaca
วัตถุประสงค์ : เปรียบเทียบยาชา 30 และ 40 มิลลิลิตร ของ fascia iliaca block สำหรับการผ่าตัดกระดูกสะโพกในผู้สูงอายุ
วิธีการศึกษา : แบบไปข้างหน้าแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ผู้ป่วยทั้งหมด 51 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 17 คน กลุ่ม P; ยาหลอก (normal saline) 30 มิลลิลิตร กลุ่ม A; 0.33% bupivacaine 30 มิลลิลิตร และกลุ่ม B; 0.33% bupivacaine 40 มิลลิลิตร ผลลัพธ์หลัก คือ ปริมาณมอร์ฟีนที่ใช้หลังผ่าตัด 48 ชั่วโมงด้วยเครื่องให้ยาแก้ปวดด้วยตัวเอง ผลลัพธ์รอง คือ ระดับความปวด (numerical rating scale) หลังผ่าตัด 48 ชั่วโมง เวลากดยาแก้ปวดครั้งแรก และเวลาลุกนั่งโดยไม่ปวดครั้งแรก
ผลการศึกษา : ปริมาณมอร์ฟีนที่ใช้ใน 48 ชั่วโมงของกลุ่ม A (14 มิลลิกรัม) และ B (12 มิลลิกรัม) น้อยกว่ากลุ่ม P (28 มิลลิกรัม) อย่างมีนัยสำคัญ (p<0.001) เวลาลุกนั่งครั้ง แรกโดยไม่ปวดในกลุ่ม A และ B เร็วกว่าอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.001) ระดับความปวดใน 48 ชั่วโมงแตกต่างกัน (p = 0.043) ซึ่งกลุ่ม B ต่ำกว่ากลุ่ม P เมื่อทดสอบรายคู่ (p=0.01656)
สรุป : Fascia iliaca block สำหรับการผ่าตัดกระดูกสะโพก ในผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณมอร์ฟีนที่ใช้หลังผ่าตัดและทำให้ลุกนั่งได้เร็ว ซึ่ง fascia iliaca block 40 มิลลิลิตรลดระดับความปวดได้
 
 
ที่มา
วิสัญญีสาร ปี 2564, April-June ปีที่: 47 ฉบับที่ 2 หน้า 79-84
คำสำคัญ
Fascia iliaca block, postoperative morphine consumption, hip surgery in elderly patients, มอร์ฟีนหลังผ่าตัด, ผ่าตัด กระดูกสะโพก, ผู้สูงอาย