ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการจัดการตนเองต่อการควบคุมอาการและคุณภาพชีวิตของผู้เป็นโรคหืดที่ควบคุมไม่ได้:การทดลองแบบสุ่มและ มีกลุ่มควบคุม
พรทิพย์ แก้วสิงห์, ดาราวรรณ ต๊ะปินตา*, จินดารัตน์ ชัยอาจ, ชมพูนุท ศรีรัตน์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ E-mail: darawan1955@gmail.com
บทคัดย่อ
ผู้ป่วยโรคหืดที่ควบคุมไม่ได้ต้องเผชิญกับความยากลำบากในระหว่างการดำเนินของโรค การจัดการตนเองเป็นแนวทางหนึ่งในการทำให้ผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคหืดดีขึ้น การศึกษา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบผลของโปรแกรมการส่งเสริมการจัดการตนเองต่อการควบคุมอาการ และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคหืดที่ควบคุมไม่ได้ การศึกษานี้อยู่ในช่วงเดือนเมษายนถึงกันยายน 2561 ศึกษาในโรงพยาบาลตติยภูมิของจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ดำเนินการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมกับผู้เข้าร่วมวิจัยจำนวน 50 คน ที่ได้รับการสุ่มเป็นกลุ่ม ทดลองและผู้เข้าร่วมวิจัย จำนวน 50 คน ที่ได้รับการสุ่มเป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตาม มาตรฐาน ในขณะที่กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการส่งเสริมการจัดการตนเองเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ประเมินผลหลังสิ้นสุดโปรแกรม 12 สัปดาห์ แบบสอบถามที่ใช้ประกอบด้วย แบบประเมินผลการ ควบคุมโรคหืดและแบบวัดคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยโรคหืดฉบับย่อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง พรรณนา paired t-test independent t-test และ Mann-Whitney U test ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองมีการควบคุมอาการและคุณภาพชีวิตดีขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วม โปรแกรม และกลุ่มทดลองมีการควบคุมอาการและคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อ เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม 12 สัปดาห์ หลังสิ้นสุดโปรแกรม 6 สัปดาห์ ข้อค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่า โปรแกรมการจัดการตนเองอาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการควบคุมอาการและคุณภาพ ชีวิต พยาบาลหรือบุคลากรด้านสุขภาพสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมนี้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพของผู้ป่วยโรคหืด พยาบาลควรได้รับการฝึกให้มีความสามารถให้ข้อมูลและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ ที่เป็นโรคหอบหืดที่ควบคุมไม่ได้สามารถจัดการตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
 
ที่มา
Pacific Rim International Journal of Nursing Research ปี 2564, July-September ปีที่: 25 ฉบับที่ 3 หน้า 375-388
คำสำคัญ
Quality of life, คุณภาพชีวิต, Randomized controlled trial, SELF-MANAGEMENT, คุณภาพชี่วิต, โปรแกรมการจัดการตนเอง, Symptom control, Uncontrolled asthma, โรคหืดที่ควบคุมไม่ได้, การควบคุมอาการ