ยาฉีดทรานเนคซามิคเพื่อลดการเสียเลือดขณะผ่าตัดกำหนดระยะโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก การทดลองแบบสุ่ม
ธนิษฐา ศิริธัญญาลักษณ์*, กิติยา วุฒิเบญจรัศมี, มาลีชาติ ศรีพิพัฒนะกุล, ทุมวดี ตั้งศิริวัฒนา
Department of Obstetrics and Gynecology, Khon Kaen Hospital, Khon Kaen 40000, Thailand; Email: gowngown13@gmail.com
บทคัดย่อ
วัตถุ ประสงค์:  เพื่อศึกษายาฉีดทรานเนคซามิคเพื่อลดการเสียเลือดขณะผ่าตัดกำหนดระยะโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
วัสดุและวิธีการ: การทำวิจัยแบบสุ่มในผู้ป่วยหญิงที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกจากผลชิ้นเนื้อจนวน 34 คน ที่เข้ารับการผ่าตัดกำหนดระยะที่โรงพยาบาลขอนแก่น ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง เดือนพฤษภาคม 2562 โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งนรีเวชวิทยา ได้รับการสุ่มแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มที่ได้รับยาทรานเนคซามิค และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก โดยวัดปริมาณการเสียเลือดระหว่างผ่าตัดในกลุ่มที่ได้รับยาทรานเนคซามิคและยาหลอก
ผลการศึกษา:  ลักษณะทางประชากรทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน โดยกลุ่มที่ได้รับยาทรานเนคซามิคมีการเสียเลือดระหว่างการผ่าตัด 295.88 (256.01-335.87) มิลลิลิตร ส่วนในกลุ่มที่ได้รับยาหลอกมีการเสียเลือดระหว่างผ่าตัด 613.94 (535.9-691.98) มิลลิลิตร ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ค่าเฉลี่ยของความแตกต่างเท่ากับ 318.05 ± 87.63 มิลลิลิตร (95% confidence interval (CI) 139.54-496.56, p < 0.001) และการเสียเลือดขณะผ่าตัดที่มีปริมาณมากกว่าหรือเท่ากับ 500 มิลลิลิตร (number need to treat = 12.5 และ relative risk 0.24; 95%CI 0.06-0.89, p = 0.004).
สรุป:   การให้ยาทรานเนคซามิคก่อนเริ่มผ่าตัด 15 นาทีสามารถลดปริมาณการเสียเลือดในการผ่าตัดกําาหนดระยะในโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรง
 
ที่มา
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ปี 2564, May-June ปีที่: 29 ฉบับที่ 3 หน้า 151-158
คำสำคัญ
Tranexamic acid, Intraoperative blood loss, surgical staging, endometrial cancer, มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก, การจัดเตรียมการผ่าตัด, กรด tranexamic, การสูญเสียเลือดระหว่างการผ่าตัด