การเปรียบเทียบประสิทธิผลการให้ยาอีเฟดรีนรูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำร่วมกับการให้สารน้ำกับการให้สารน้ำอย่างเดียวในการป้องกันการเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำจากการให้ยาชาทางช่องน้ำไขสันหลังในหญิงตั้งครรภ์ที่เข้ารับการรับการผ่าตัดแบบนัดหมาย
กิตติยา วิจิตรมาลา*, สุชาดา ป้องขวาเลา, กฤษณา พิมพลีชัย
กลุ่มงานวิสัญญี โรงพยาบาลชัยภูมิ
บทคัดย่อ
บทนำ: การป้องกันและการรักษาภาวะความดันโลหิตต่ำของมารดาที่เกี่ยวข้องกับการให้ยาชาทางช่องไขสันหลังสำหรับการผ่าคลอดยังคงเป็นปัญหา การให้ยาอีเฟดรีนเพียงอย่างเดียวให้ผลดีเทียบเท่ากับการให้สารน้ำเพียงอย่างเดียวในการต่อสู้กับภาวะความดันโลหิตต่ำที่เกี่ยวข้องกับการให้ยาชาในช่องน้ำไขสันหลังในผู้ป่วยผ่าคลอดบุตรอย่างไรก็ดียังไม่มีความเห็นเป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับขนาดของยาอีเฟดรีนที่ให้ทางหลอดเลือดดำสำหรับการป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำของมารดา
วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบอุบัติการณ์การเกิดความดันโลหิตต่ำและผลข้างเคียงอื่นๆระหว่างการให้ยาอีเฟดรีนทางหลอดเลือดดำแบบป้องกันร่วมกับการให้สารน้ำกับการให้สารน้ำเพียงอย่างเดียว
วิธีการศึกษา: การศึกษาเชิงทดลอง แบบสุ่มอำพรางสองฝ่าย เปรียบเทียบการเกิดความดันโลหิตต่ำและอาการข้างเคียงอื่น ๆ ในหญิงตั้งครรภ์ 86 รายแบ่งเป็น2กลุ่ม กลุ่มละ43ราย กลุ่มแรกเป็นกลุ่มควบคุมได้รับการให้สารน้ำ15 มิลลิลิตรต่อน้ำหนักต่อ1กิโลกรัมอย่างเดียว กลุ่มที่สองได้รับการให้ยาอีเฟดรีนรูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำ 15 มิลลิกรัมร่วมกับการให้สารน้ำ
ผลการศึกษา: พบอุบัติการณ์ความดันโลหิตต่ำในในกลุ่มที่ได้รับยาอีเฟดรีนน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(จำนวน13ราย(ร้อยละ30.2) กับ 24ราย(ร้อยละ55.8)ตามลำดับ,p=0.02 พบความดันโลหิตสูงแค่ในกลุ่มที่ได้รับยาอีเฟดรีนเท่านั้นจำนวน9ราย(ร้อยละ20.9), p=0.002
สรุป: การให้ยาอีเฟดรีนรูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำขนาด15มิลลิกรัมทางหลอดเลือดดำภายใน1นาทีหลังการให้ยาชาเข้าช่องไขสันหลังร่วมกับการให้สารน้ำสามารถลดอุบัติการณ์การเกิดความดันโลหิตต่ำจากการได้รับการระงับความรู้สึกด้วยยาชาทางช่องไขสันหลังเมื่อเทียบกับ การให้สารน้ำอย่างเดียวในการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องแบบนัดหมาย
 
ที่มา
วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ปี 2564, September-December ปีที่: 17 ฉบับที่ 3 หน้า 33-44
คำสำคัญ
Ephedrine, caesarean section, ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง, ความดันโลหิตตำ, ความดันโลหิตต่ำ, spina anesthesia, Hyptension, ฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง, อีเฟดรีน