ประสิทธิผลระหว่าง 5% โคเคนกับ 10% ลิโดเคนผสม 0.025% อ๊อกซี่เมทาโซลินในผู้ป่วยส่องกล้องโพรงจมูก
ภิรดี จินาติ
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
บทคัดย่อ
การส่องกล้องตรวจโพรงจมูกมักทำร่วมกับการตรวจทางจมูก การเตรียมผู้ป่วยก่อนส่องกล้องจะให้ยาชาเฉพาะที่และยาลดน้ำมูก เพื่อบรรเทาความรู้สึกไม่สบายและช่วยให้สามารถตรวจเห็นได้ชัดขึ้น การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่าง  5% โคเคนกับ 10% ลิโดเคนผสม 0.025% อ๊อกซี่เมทาโซลในผู้ป่วยส่องกล้องโพรงจมูก โดยสุ่มตัวอย่างไปข้างหน้าและปิดทั้ง 2 ทาง ในผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ในการส่องกล้องโพรงจมูก ที่มาตรวจ ณ แผนกผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จำนวน 66 คน พบวาระหว่างการใช้  5% โคเคนกับ 10% ลิโดเคนผสม 0.025% อ๊อกซี่เมทาโซลินนั้น ค่ามัธยฐานของความเจ็บปวดในขณะวางยาชา (p = 0.356) ในขณะส่องกล้อง (p = 0.307) และจำนวน
ตำแหน่งความชัดเจนจากการส่องกล้อง (p= 0.408)ไม่แตกต่างกัน ส่วนภาวะแทรกซ้อนจากการส่องกล้องโพรงจมูกแตกต่างกัน (p = 0.045) แต่จำนวนผู้ป่วยที่พึงพอใจในเลือกใช้ยาครั้งต่อไปไม่แตกต่างกัน
(p = 0.325) จึงสรุปได้ว่าประสิทธิผลของ 5% โคเคนนั้นไม่แตกต่างกับ 10% ลิโดเคนผสม 0.025%
อ๊อกซี่เมทาโซลในผู้ป่วยส่องกล้องโพรงจมูก แต่ 10% ลิโดเคนผสม 0.025% อ๊อกซี่เมทาโซล อาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการแสบร้อนบริเวณที่ทายาชามากกว่า จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการเตรียมผู้ป่วยก่อนส่องกล้องโพรงจมูก
 
ที่มา
พุทธชินราชเวชสาร ปี 2564, January-April ปีที่: 38 ฉบับที่ 1 หน้า 26-33
คำสำคัญ
Lidocaine, ลิโดเคน, ยาชาเฉพาะที่, anesthetics, Cocaine, Nasal endoscopy, การส่องกล้องโพรงจมูก, oxymetazoline, โคเคน, อ๊อกซี่เมทาโซลิน