การรักษาทารกแรกเกิดที่มีปัญหาตัวเหลืองในโรงพยาบาลเลิดสิน ด้วยเครื่องส่องไฟแบบ LED (T8) ขนาด 9 วัตต์
วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์
บทคัดย่อ
ภูมิหลัง : วิธีรักษาที่เป็นมาตรฐานของภาวะตัวเหลืองในเด็ก ทารกแรกเกิดคือการส่องไฟด้วยชุดส่องไฟด้วยชุดหลอดฟลูออเรส เซนต์ (T8) 18 วัตต์ อย่างไรก็ตามหลอดฟลูออเรสเซนต์กำลังถูก ทดแทนด้วยหลอด LED เนื่องจากหลอด LED ประหยัดพลังงานได้ มากกว่า และจากการศึกษาก่อนหน้าพบว่าหลอด LED (T8) สามารถ ให้ความเข้มแสงที่เพียงพอต่อการรักษาภาวะตัวเหลืองในทารก แรกเกิดได้
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาประสิทธิผลของเครื่องส่องไฟ แบบ LED (T8) ขนาด 9 วัตต์ 8 หลอด ที่พัฒนาขึ้นในโรงพยาบาล เลิดสิน เปรียบเทียบกับเครื่องที่ส่องด้วยหลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8) ขนาด 18 วัตต์ 8 หลอด ในการรักษาภาวะตัวเหลืองในทารก แรกเกิด
วิธีการ : เป็นการศึกษาไปข้างหน้าเชิงวิเคราะห์ ในทารก แรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลืองในโรงพยาบาลเลิดสินระหว่างเดือน มิถุนายนถึงตุลาคม 2562 จำนวน 120 รายแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ด้วยวิธีสุ่มด้วยคอมพิวเตอร์ ทั้งสองกลุ่มจะได้รับการตรวจร่างกาย ตามมาตรฐานการรักษาผู้ป่วย ตรวจเลือดเพื่อตรวจระดับบิลลิรูบิน มีการตรวจวัดพลังงานแสงในครั้งแรกที่เริ่มการรักษา ตรวจวัดระดับ สารบิลลิรูบิน ทุก 24 ชั่วโมง จนจบการรักษาในผู้ป่วยแต่ละราย มี การบันทึกข้อมูลอื่นๆตามมาตรฐานการพยาบาล
ผล : พบว่า ใน ระยะห่างที่เท่ากัน ชุดส่องไฟ LED (T8) ให้ความเข้มของแสงสูงกว่า ชุดฟลูออเรสเซนต์ (T8) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อัตราการลดลง ของค่าบิลลิรูบินใน 24 และ 48 ชั่วโมง ในกลุ่มที่ได้รับการส่องไฟ ด้วยหลอด LED (T8) ลดลงดีกว่ากลุ่มที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8) ขนาด 18 วัตต์ จำนวน 8 หลอดมาตรฐานอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ และไม่พบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิขณะรักษา
สรุป : การรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดโดยวิธีการส่องไฟด้วย หลอด LED (T8) ขนาด 9 วัตต์ ให้ผลการรักษาทารกแรกเกิดครบ กำหนดที่มีภาวะตัวเหลือง โดยลดค่าบิลลิรูบินได้มากกว่ารักษา ด้วยหลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8) ขนาด 18 วัตต์ จำนวน 8 หลอด ที่ใช้ในปัจจุบัน
 
ที่มา
Journal of The Department of Medical Services ปี 2564, January-March ปีที่: 46 ฉบับที่ 1 หน้า 73-79
คำสำคัญ
neonatal jaundice, ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด, LED (T8) phototherapy, Fluorescent (T8) phototherapy, การส่องไฟ ด้วยหลอด LED (T8), การส่องไฟด้วยหลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8) ขนาด 18 วัตต์