การรับประทานยา Norgesic® ก่อนดมยาสลบช่วยป้องกันอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากยา succinylcholine หลังผ่าตัดใน 24 ชั่วโมง : การศึกษาแบบทดลองโดยการสุ่ม
ภูมิวิทย์ วงษา
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย 32000
บทคัดย่อ
หลักการและเหตุผล : อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังผ่าตัดเป็นผลข้างเคียงที่พบบ่อยจากการใช้succinylcholine คาดว่าเป็นผลจาก fasciculation ทำให้เกิดบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อ Norgesic® มีฤทธิ์ คลายกล้ามเนื้อและลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อจึงน่าจะลดการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อได้ วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของยา Norgesic® เปรียบเทียบกับยา placebo ต่ออุบัติการณ์ ของอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใน 24ชั่วโมงหลังผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการดมยาสลบใส่ท่อ ช่วยหายใจด้วยยาsuccinylcholine ผลการศึกษาหลักคืออุบัติการณ์ของอาการปวดเมื่อย กล้ามเนื้อ หลังผ่าตัดใน 24 ชั่วโมงแรก ผลการศึกษารองคือ ความรุนแรงของอาการปวด เมื่อยกล้ามเนื้อหลังผ่าตัดที่เวลา 1, 6 และ 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัด วิธีการศึกษา : เป็นการศึกษาสุ่มตัวอย่างมีกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบไปข้างหน้าปกปิดข้อมูลทั้งสองทาง ในผู้ป่วยได้รับการดมยาสลบโดยใส่ท่อช่วยหายใจด้วยยา succinylcholine ทั้งหมด 60คนโดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองได้ยา Norgesic®[NOR]30คน และกลุ่มควบคุมได้ยา หลอก [PLA] 30 คน ทานก่อนดมยาสลบ 2 ชั่วโมง บันทึกข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ของผู้ป่วยอุบัติการณ์และความรุนแรงของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังผ่าตัดที่เวลา 1,6 และ24ชั่วโมงหลังผ่าตัดความต้องการยาแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังผ่าตัด(paracetamol) และยาแก้ปวดแผลผ่าตัด (morphine) ผลข้างเคียงจากยา Norgesic® สถิติที่ใช้ student’s t-test และ chi-squared test ผลการศึกษา : อุบัติการณ์ของอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังผ่าตัดใน 24 ชั่วโมงกลุ่มทดลอง [NOR] ร้อยละ26.7เทียบกับกลุ่มควบคุม [PLA]ร้อยละ73.3ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ(p=0.001)ผลต่อความรุนแรงของอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังผ่าตัดพบว่า ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มทดลอง[NOR] ที่ชั่วโมงที่1และ6(P=0.000และ0.006) ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องการรบกวนชีวิตประจำวัน ผลข้างเคียง จากยา และปริมาณยาแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อที่ได้รับในทั้งสองกลุ่ม สรุป : รับประทานยา Norgesic® ก่อนดมยาสลบ 2 ชั่วโมงช่วยลดอุบัติการณ์การปวดเมื่อย กล้ามเนื้อจากยา succinylcholine ใน 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัด
 
ที่มา
วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ปี 2564, May-August ปีที่: 36 ฉบับที่ 2 หน้า 319-326
คำสำคัญ
Prevention, การป้องกัน, Succinylcholine, Norgesic, postoperative myalgia, อาการปวดเมื่อยหลังผ่าตัด