ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยในสถานบริการกระทรวงสาธารณสุข
นภชา สิงห์วีรธรรม*, กิตติพร เนาว์สุวรรณ, อำพล บุญเพียร, เอกพล หมั่นพลศรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันพระบรมราชชนก นนทบุรี 11150
บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อมูลต้นทุนการรับการรักษาด้านการแพทย์แผนไทย ในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนรายกิจกรรม ปีงบประมาณ 2562 ในมุมมองของผู้ให้บริการ ทำการเก็บข้อมูลต้นทุนจากสถานบริการต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย เลือกแบบเฉพาะเจาะจงจาก 8 จังหวัด กระจายตาม 4 ภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 24 สถานบริการ ประกอบด้วย โรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่งต่อจังหวัด เก็บรวบรวมข้อมูล จากการปฏิบัติงานจริง และข้อมูลต้นทุนอิงแนวทางการปฏิบัติจากข้อมูลทุติยภูมิ วิเคราะห์และนำเสนอ ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัย พบว่า กิจกรรมการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยในสถานบริการในสังกัดของ กระทรวงสาธารณสุขมี 9 กิจกรรม มีมัธยฐานต้นทุนค่าแรง 231,200.89 บาท ค่าวัสดุ 75,465.10 บาท ค่าครุภัณฑ์ 35,950.19 บาท มีมัธยฐานต้นทุนทางตรง เท่ากับ 352,851.63 บาท ต้นทุนทางอ้อม 160,845.90 บาท และต้นทุนรวม 529,061.09 บาท การจัดบริการด้านรักษามีมัธยฐานต้นทุน 1) การซักประวัติ ตรวจร่างกาย 42.47 บาท 2) จ่ายยาเพื่อรักษา 45.44 บาท 3) การปรุงยาเฉพาะราย 146.93 บาท 4) นวดรักษา 85.75 บาท 5) นวดและประคบรักษา 141.21 บาท 6) อบสมุนไพรรักษา 116.85 บาท 7) ประคบรักษา 83.70 บาท 8) แช่เท้า 57.82 บาท และ 9) บ่งต้อ 29.73 บาท ข้อมูลต้นทุนการรักษาด้านการแพทย์แผนไทย มีส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาการเพิ่มสิทธิประโยชน์ ในระบบประกันสุขภาพต่อไป
 
ที่มา
วารสารเกื้อการุณย์ ปี 2564, July-December ปีที่: 28 ฉบับที่ 2 หน้า 118-132
คำสำคัญ
Treatment, การรักษา, Unit cost, ต้นทุนต่อหน่วย, การแพทย์แผนไทย, Thai traditional medicine service