ผลของโปรแกรมออกกำลังกายด้วยการรำมวยไทยต่อการทรงตัวและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
กรุณา จันทุม*, กัลยารัตน์ กำลังเหลือ, ปาริชาติ สัตย์ญารักษ์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมออกกำลังกายด้วยการรำมวยไทยต่อการทรงตัวและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 70 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 35 คน เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย โปรแกรมออกกำลังกายด้วยการรำมวยไทย แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยา แบบประเมินการทรงตัวของเบอร์ก มีค่าความเชื่อมั่น .88 และเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย มีค่าความเชื่อมั่น .85 ดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม 2562 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ independent t-test
ผลการวิจัยพบว่า 1) หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการทรงตัว และคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม และ 2) หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกายสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = 2.247, p < .05)
จากการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า บุคลากรทางสุขภาพควรนำโปรแกรมออกกำลังกายด้วยการรำมวยไทยไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ
 
 
ที่มา
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปี 2564, July-December ปีที่: 32 ฉบับที่ 1 หน้า 170-183
คำสำคัญ
Quality of life, คุณภาพชีวิต, ผู้สูงอายุ, Exercise, การออกกำลังกาย, Balance, การทรงตัว, Older Adult, คุณภาพชี่วิต, Thai boxing dance, การรำมวยไทย