ผลของยาลิโดเคนเจลในการลดความเจ็บปวดระหว่างการเก็บเยื่อบุโพรงมดลูก: การศึกษาแบบสุ่มปกปิดสองทางมีกลุ่มควบคุม
ณพัชร ลิขสิทธิพันธุ์, บุษบา วิริยะสิริเวช์*
Department of Obstetrics and Gynaecology, Faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University, 681 Samsen Road, Dusit, Bangkok, 10300, Thailand; Email: wboosaba@yahoo.com
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของลิโดเคนเจลความเข้มข้น 2% ในการลดระดับความเจ็บปวดเปรียบเทียบกับยาหลอกในการเก็บเยื่อบุโพรงมดลูก
วัสดุและวิธีการ: การศึกษาแบบสุ่มปกปิดสองทิศทางไปข้างหน้า มีกลุ่มควบคุม ทำการศึกษาตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 จำนวน 60 คน ซึ่งมีข้อบ่งชี้ในการเก็บเยื่อบุโพรงมดลูก ทำการแยกกลุ่มผู้ป่วยออกเป็นสองกลุ่มแบบสุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 จะได้รับลิโดเคนเจลความเข้มข้น 2% จำนวน 30 คน ส่วนกลุ่มที่ 2 จะได้รับยาหลอกจำนวน 30 คน เช่นกัน ผู้ป่วยจะได้รับการวัดระดับความเจ็บปวดโดยใช้เครื่องมือชื่อ visual analog scale โดยทำการวัดระดับความเจ็บปวดพื้นฐานขณะใส่เครื่องมือถ่างช่องคลอด จากนั้นจึงทำการฉีดเจลป้ายบริเวณปากมดลูกส่วนหน้าปริมาตร 1 มิลลิลิตร และในช่องปากมดลูกปริมาตร 2 มิลลิลิตร รอเวลา 3 นาที วัดระดับความเจ็บปวดขณะสอดเครื่องมือ Wallach Endocell® ขณะดูดเก็บเยื่อบุโพรงมดลูก ขณะถอยเครื่องมือออกพ้นปากมดลูกทันที และหลังจากทำหัตถการ 10 นาที โดยเฝ้าระวังอาการและอาการแสดงของภาวะไม่พึงประสงค์ตลอดการทำหัตถการ
ผลการศึกษา: ระดับความเจ็บปวดขณะดูดเก็บเยื่อบุโพรงมดลูกในกลุ่มที่ได้รับลิโดเคนเจลความเข้มข้น 2% (n = 29) น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก (n = 29) อย่างมีนัยสำคัญ (2.92 ± 2.40 และ 4.47 ± 2.06 ตามลำดับ, p = 0.011) ระดับความเจ็บปวดไม่มีความแตกต่างกันในขณะใส่เครื่องมือถ่างปากมดลูก ขณะสอดเครื่องมือ Wallach Endocell® ขณะถอยเครื่องมือออกพ้นปากมดลูกทันที และหลังจากการทำหัตถการ 10 นาที (1.52 ± 2.25, 3.13 ± 2.81, 1.89 ± 2.23, และ 0.62 ± 1.32 ในกลุ่มที่ได้รับยาลิโดเคนเจล และ 1.69 ± 2.07, 4.20± 2.35, 2.95± 2.33, และ 0.93 ± 1.36 ในกลุ่มที่ได้รับยาหลอกตามลำดับ, p > 0.05) ไม่พบอาการและอาการแสดงของภาวะไม่พึงประสงค์ในการทำวิจัย
สรุป: การใช้ลิโดเคนเจลความเข้มข้น 2% ป้ายบริเวณผิวปากมดลูกและในโพรงปากมดลูกสามารถลดความเจ็บปวดขณะทำการเก็บเยื่อบุโพรงมดลูกได้
 
ที่มา
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ปี 2564, September-October ปีที่: 29 ฉบับที่ 5 หน้า 273-280
คำสำคัญ
การลดความเจ็บปวด, Endometrial biopsy, Pain control, การเก็บเยื่อบุโพรงมดลูก, endometrial sampling, lidocaine gel, ลิโดเคนเจล