การเตรียมช่องคลอดก่อนการผ่าตัดคลอดด้วยคลอร์เฮกซิดีนเพื่อลดภาวะไข้ภายหลังการผ่าตัดคลอด : การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม
ชญาดา วรสถิตย์
กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของการเตรียมช่องคลอดก่อนการผ่าตัดคลอดด้วยคลอร์เฮกซิดีนต่อการลดภาวะไข้ภายหลังการผ่าตัดคลอด
          วิธีการศึกษา: การทดลองนี้เป็นการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม ที่โรงพยาบาลนครปฐม ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยทำการศึกษาจากสตรีที่มารับการผ่าตัดคลอดจำนวน 200 ราย แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละ 100 ราย ทำการสุ่มเปรียบเทียบสองกลุ่มแบบง่าย กลุ่มศึกษาเป็นสตรีที่ได้รับการผ่าตัดคลอดจำนวน 100 ราย ได้รับการเตรียมผ่าตัดคลอดตามปกติทั่วไปร่วมกับการเตรียมช่องคลอดก่อนการผ่าตัดคลอดด้วยน้ำยาคลอร์เฮกซิดีน ส่วนกลุ่มควบคุมเป็นสตรีที่ได้รับการผ่าตัดคลอดจำนวน 100 ราย ได้รับการเตรียมผ่าตัดคลอดตามปกติทั่วไป โดยไม่มีการเตรียมช่องคลอด เพื่อเปรียบเทียบภาวะไข้ภายหลังการผ่าตัดคลอด
          ผลการศึกษา : พบว่าภาวะไข้ภายหลังการผ่าตัดคลอดรวมทั้งหมดร้อยละ 16 กลุ่มศึกษาพบภาวะไข้ร้อยละ 13 ส่วนกลุ่มควบคุมพบภาวะไข้ร้อยละ 19 ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value = .335)
          สรุป: ประสิทธิภาพของการเตรียมช่องคลอดก่อนการผ่าตัดคลอดด้วยคลอร์เฮกซิดีน ต่อการลดภาวะไข้ภายหลังการผ่าตัดคลอด  ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการเตรียมผ่าตัดคลอดตามปกติโดยทั่วไป
 
ที่มา
วารสารแพทย์เขต 4-5 ปี 2564, July-September ปีที่: 40 ฉบับที่ 3 หน้า 337-345
คำสำคัญ
Cesarean section, Febrile morbidity, Chlorhexidine, การผ่าตัดคลอด, การเตรียมช่องคลอด, vaginal preparation, คลอร์เฮกซิดีน, ภาวะไข้ภายหลังการผ่าตัด