ประสิทธิภาพของออกซิโทซินร่วมกับไมโซพรอสทอลและออกซิโทซินอย่างเดียวในการลดการเสียเลือดภายหลังการคลอดทางช่องคลอด : การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม
ชญาดา วรสถิตย์
กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของไมโซพรอสทอล ในการลดการสูญเสียเลือดภายหลังการคลอดปกติทางช่องคลอด และผลข้างเคียงของไมโซพรอสทอล
วิธีการศึกษา: การทดลองนี้เป็นการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม ที่โรงพยาบาลนครปฐม ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยทำการศึกษาในสตรีที่คลอดปกติทางช่องคลอดจำนวน 200 ราย ทำการสุ่มเปรียบเทียบ 2 กลุ่มแบบง่าย กลุ่มละ 100 ราย กลุ่มศึกษา หลังคลอดจะได้รับออกซิโทซินร่วมกับไมโซพรอสทอล เหน็บทางทวารหนัก ส่วนกลุ่มควบคุม จะได้รับออกซิโทซินอย่างเดียว
ผลการศึกษา: กลุ่มศึกษา ที่ได้รับออกซิโทซินร่วมกับไมโซพรอสทอล มีปริมาณการเสียเลือดหลังคลอดเฉลี่ย 218.65±118.92 มิลลิลิตร ส่วนในกลุ่มควบคุมมีปริมาณการเสียเลือดหลังคลอดเฉลี่ย 292.00±199.34 มิลลิลิตร ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value = .005) ในกลุ่มศึกษาพบว่าฮีมาโตคริต ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 1.50±2.21 ส่วนกลุ่มควบคุม ฮีมาโตคริต ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 2.66±2.70 ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value = .015) นอกจากนี้กลุ่มศึกษา มีอาการข้างเคียงของไมโซพรอสทอล คือ รู้สึกหนาวเล็กน้อย แต่ไม่มีอาการสั่น   ส่วนกลุ่มควบคุม ไม่มีอาการข้างเคียงใดๆ
สรุป : ไมโซพรอสทอลเหน็บทางทวารหนัก เมื่อใช้ร่วมกับออกซิโทซิน   มีผลช่วยลดปริมาณการเสียเลือดภายหลังการคลอดปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับออกซิโทซินอย่างเดียว     และกลุ่มศึกษา ที่ได้รับไมโซพรอสทอล มีอาการข้างเคียงเพียงเล็กน้อย
 
ที่มา
วารสารแพทย์เขต 4-5 ปี 2564, July-September ปีที่: 40 ฉบับที่ 3 หน้า 449-457
คำสำคัญ
Misoprostol, Postpartum hemorrhage, ภาวะตกเลือดหลังคลอดิ, ไมโซพรอสทอล