คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจต่อการจัดบริการและการกดไวรัสในกระแสเลือดของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับบริการแบบที่ให้ความสำคัญกับผู้บริการเป็นศูนย์กลาง ณ คลินิกเติมยา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
นิตยา ดาววงศ์ญาติ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจต่อระบบบริการ และการกดไวรัสในกระแส เลือดของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับบริการแบบที่ให้ความสำคัญกับผู้บริการเป็นศูนย์กลาง (Differentiated Care Service) กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการ ณ คลินิกเติมยา โรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์ การศึกษาเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง ทำการเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิตด้วยเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต 9-THAI และความพึงพอใจด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 470 คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ระหว่าง วันที่ 1 สิงหาคม-30 พฤศจิกายน 2561 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 93.19 มีคะแนนสุขภาพทางกายอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 43.48 ± 13.54 และร้อยละ 79.57 มีคะแนนสุขภาพทางใจอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.25 ± 16.63 ความ พึงพอใจต่อการให้บริการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 97.44 มีความพอใจมากถึงมากที่สุด และสามารถกดไวรัสใน กระแสเลือดได้ร้อยละ 99.15
สรุปผลการศึกษา การบริการรูปแบบให้ความสำคัญกับผู้บริการเป็นศูนย์กลางเป็นการบริการที่ผู้ติดเชื้อ เอชไอวี มีความพึงพอใจ และคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถช่วยให้กดไวรัสในกระแสเลือดได้
 
ที่มา
วารสารโรคเอดส์ ปี 2564, June-September ปีที่: 33 ฉบับที่ 3 หน้า 102-111
คำสำคัญ
Quality of life, SATISFACTION, The differentiated care service, Viral load, การบริการแบบที่ให้ความสำคัญกับผู้บริการเป็นศูนย์กลาง, คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ ปริมาณไวรัส