การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการจัดการบริการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคระบบทางเดินหายใจ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ชุติมา งูพิมาย, เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย*, นฤมล ปทุมารักษ์
สาขาการบริหารทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนกิจกรรมการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคระบบทางเดินหายใจ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพบาลเอกชนแห่งหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างคือ รายงานต้นทุนที่เกิดจากการให้บริการผู้ป่วยเด็ก แผนกผู้ป่วยนอกจำนวน 36 คน และบุคลากรพยาบาล 10 คน เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง การเก็บข้อมูลมี 2 แบบคือ 1) การเก็บข้อมูลแบบย้อนหลัง 2) การเก็บข้อมูลแบบไปข้างหน้า เครื่องมือการวิจัยคือ แบบบันทึกข้อมูลต้นทุนต่อด้วยบริการ พจนานุกรมกิจกรรมการพยาบาลการจัดบริการผู้ป่วยเด็กโรคระบบทางเดินหายใจ แผนกผู้ป่วยนอก และแบบบันทึกข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยบริการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า ต้นทุนกิจกรรมการจัดการบริการพยาบาลรวม เท่ากับ 24,815.75 บาท กิจกรรมการจัดบริการพยาบาลระยะการตรวจรักษามีต้นทุนสูงสุด เท่ากับ 10,880.79 บาท (ร้อยละ 43.85) โดยพบว่ากิจกรรมการดูดเสมหะมีต้นทุนต่อกิจกรรมสูงสุด เท่ากับ 267.24 บาท รองลงมาคือต้นทุนกิจกรรมการจัดบริการพยาบาลระยะก่อนการตรวจรักษาและการพยาบาลส่วนหน้า เท่ากับ 8,383.10 บาท (ร้อยละ 33.78) เมื่อจำแนกผู้ป่วยเป็นต้นทุนรากิจกรรมพบว่า การปฎิบัติกิจกรรมการพยาบาลอาการเหนื่อยหอบที่ไม่รุนแรงมีต้นทุนสูงที่สุด (237.46 บาท)
ข้อเสนอแนะ ผู้บริหารทางการพยาบาลควรบริหารจัดการต้นทุนเรื่องการบริหารเวลาและกำลังคนในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคระบบทางเดินหายใจในส่วนของการพยาบาลเด็กที่มีอาการหอบเหนื่อยเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ใช้ต้นทุนสูง เพื่อให้เกิดความคุ้มทุนเพิ่มขึ้นและเพิ่มคุณภาพการดูแลต่อไป
 
ที่มา
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ปี 2564, July-December ปีที่: 32 ฉบับที่ 2 หน้า 161-173
คำสำคัญ
Cost, ต้นทุน, nursing service management activities, pediatric with respiratory disease, private hospital, การจัดการบริการพยาบาล, เด็กโรคระบบทางเดินหายใจ, โรงพยาบาลเอกชน