การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้ยาสองขนานสูตร 0.3% Ofloxacin ร่วมกับ 1% Prednisolone acetate (OFX/PRED) กับยา 0.3% Ofloxacin (OFX) ขนาดเดียวในผู้ป่วยหูชั้นนอกอักเสบเฉียบพลัน
วิลาสินี พิสิฐวัฒนาภรณ์*, วิศาล มหาสิทธิวัฒน์, ฐาณิญา โต๊ะประดู่
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: ผลการใช้ยาสองขนานสูตร 0.3% Ofloxacin ร่วมกับ1%Prednisolone acetate (OFX/PRED) เทียบกับยา 0.3% Ofloxacin (OFX) ขนานเดียวในผู้ป่วยหูชั้นนอกอักเสบเฉียบพลัน
วิธีการศึกษา: การศึกษาเชิงทดลองในผู้ป่วยหูชั้นนอกอักเสบเฉียบพลัน จำนวน 42 ราย (OFX/PRED 20 ราย และ OFX ขนานเดียว 22 ราย) เก็บรวบรวมข้อมูลอาการบวม ลักษณะอาการโดยรวม ความเจ็บปวด และภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นขณะรักษา
ผลการศึกษา: ผู้ป่วยที่ได้รับยาทั้งสองสูตรมีสัดส่วนการหายจากอาการบวมภายหลังการรักษาครบ 7 วัน
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value = 0.56) นอกจากนี้คะแนนความเจ็บปวดและคะแนนอาการโดยรวมระหว่างกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาทั้งสองกลุ่มลดลงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value=0.22 และ 0.88 ตามลำดับ) และไม่มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงระหว่างการศึกษา บทสรุป: การใช้ยาสองขนานสูตร OFX/PRED และยา OFX ขนานเดียวสามารถลดอาการบวม ลักษณะอาการโดยรวมและความเจ็บปวดไม่แตกต่างกันดังนั้นอาจไม่จำเป็นต้องใช้ยาสูตรผสมระหว่าง Ofloxacin กับสเตียรอยด์สำหรับการรักษาโรคหูชั้นนอกอักเสบเฉียบพลัน
 
 
 
ที่มา
วารสารหู คอ จมูก และใบหน้า ปี 2564, July-December ปีที่: 22 ฉบับที่ 2 หน้า 34-47
คำสำคัญ
Ofloxacin, Acute otitis externa, prednisolone acetate