ต้นทุนการคลอดบุตร ณ โรงพยาบาลศิริราชภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
กนกภัทร เกตุสุวรรณ*, สุคนธา คงศีล, สุขุม เจียมตน, ยุวนุช สัตยสมบูรณ์, พรพิมล เรืองวุฒิเลิศ
คณะศาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
บทคัดย่อ
ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ และเป็นส่วนสำคัญของสวัสดิการสังคม ระบบประกันสุขภาพมีค่าใช้จ่าย ทั้งค่ายใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่ายทางอ้อม การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการศึกษาต้นทุน การคลอดบุตรด้วยวิธีการคลอดปกติทางช่องคลอด(ไม่รวมการคลอดด้วยคีม เครื่องดูดทางช่องคลอด และการ ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ที่โรงพยาบาลศิริราชภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี งบประมาณ 2559 วิธี การ ศึกษาใช้การศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 โดย ศึกษาจากข้อมูลหญิงที่มาคลอดบุตรที่โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 7,988 รายและคั ดเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เข้าเงื่อนไข แบ่งเป็น คลอดปกติทางช่องคลอด จำนวน 98 ราย และการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง จำนวน 8 ราย โดยคิดต้นทุน การคลอดบุตรในมุมมองของผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ต้นทุนรวมในการให้บริบาลหญิงที่มาคลอดบุตรในโรง- พยาบาลศิริราช เท่ากับ2,238,971.37 บาท สูงสุดเป็นต้นทุนทางตรง เท่ากับ 1,837,926.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.1 และต้นทุนทางอ้อม เท่ากับ 401,044.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.9 โดยต้นทุนทางตรงสูงสุดคือต้นทุนที่ไม่ ได้เก็ บค่าบริการทางการแพทย์ เท่ากับ 1,677,110.92 บาท รองลงมาเป็นต้นทุนค่ายาเวชภัณฑ์ การแพทย์และ ต้นทุนค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ เท่ากับ 139,239.50 บาท และ 21,576.23 บาท ส่วนต้นทุนทางอ้อม เท่ากับ  401,044.72 บาท โดยแบ่งเป็นต้นทุนทางอ้อมของสายบริการ เท่ากับ 290,412.41 บาทและต้นทุนทางอ้อมสาย สนับสนุน เท่ากับ 110,632.31 บาท สรุปได้ว่าต้นทุนต่อครั้งของการคลอดปกติ เท่ากับ 17,685.61 บาท และ ต้นทุนต่อครั้งของการผ่าตัดคลอด เท่ากับ 63,222.64 บาท ส่วนต้นทุนต่อวันนอนในโรงพยาบาลของการคลอด ปกติ 5,171.23 บาท และต้นทุนต่อวันนอนในโรงพยาบาลของการผ่าตัดคลอด เท่ากับ 12,644.53 บาทส่วนต้นทุน การให้บริบาลหญิงที่มาคลอดบุตรในโรงพยาบาลศิริราชในมุมมองของผู้รับบริการ เท่ากับ 1,217.71 บาท เป็นต้น ทุนที่ไม่ใช่ด้านการแพทย์ เท่ากับ 203.33 บาท และต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการมารับบริการ เท่ากับ 1,014.38 บาท
 
ที่มา
วารสารวิชาการสาธารณสุข ปี 2566, January-February ปีที่: 32 ฉบับที่ 1 หน้า 132-140
คำสำคัญ
Cost, Delivery, ต้นทุน, ค่าใช้จ่าย, expense, value, คลอดบุตร, มูลค่า