ภาวะคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยนอกภายหลังการส่องกล้องทางนรีเวชกรรม โดยการให้ยาสลบไทโอเพนธัล - ไนตรัสออกไซด์ เปรียบเทียบกับโปรโปฟอล - ไนตรัสออกไซด์ และเทคนิคการให้ยาสลบทางหลอดเลือดดำโดยใช้โปรโปฟอล
Paramee Thongsuksai, ละเอียด นะหีม, ลักษมี ชาญเวฃชช์, สิริกุล กิจศิริกุล
Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Songkhla 90110, Thailand
บทคัดย่อ
Propofol เป็นยาสลบที่ให้ทางหลอดเลือดดำที่มีฤทธิ์ต้านอาเจียน คณะผู้วิจัยจึงได้นำมาศึกษาเปรียบเทียบกับ thiopental - nitrous oxide (N2O) ในการลดภาวะคลื่นไส้อาเจียนหลังผ่าตัด การศึกษาทำในผู้ป่วยนอก 108 คนที่เข้ารับการดมยาสลบเพื่อส่องกล้องทางนรีเวช ผู้ป่วยจะได้รับการสุ่มเพื่อให้ยาสลบ 3 วิธี คือ thiopental - N2O (T/N),  propofol - N2O (P/N) และเทคนิคการให้ยาสลบทางหลอดเลือดดำ (TIVA) โดยใช้ propofol (P/P) หลังผ่าตัดระยะแรก (0-5 ชั่วโมง) อุบัติการณ์ของคลื่นไส้คือ 72%, 44% และ 31% ตามลำดับ (P = 0.002) อุบัติการณ์ของอาเจียนคือ 58%, 36% และ 11% ตามลำดับ (P = 0.00014) ผู้ป่วยในกลุ่ม P/N และ P/P มีโอกาสคลื่นไส้น้อยกว่ากลุ่ม T/N [RR = 0.62 (95% CI 0.41-0.93) และ RR = 0.42 (0.25-0.72)] ตามลำดับ ผู้ป่วยในกลุ่ม P/N และ P/P มีโอกาสอาเจียนน้อยกว่า T/N [RR = 0.62 (0.37-1.04) และ RR = 0.19 (0.07-0.5)] ตามลำดับ ผู้ป่วย 2 ราย ที่ดมยาสลบด้วย T/N มีอาการคลื่นไส้อาเจียนมากจนต้องรับไว้นอนในโรงพยาบาล ดังนั้นการดมยาสลบโดยใช้ propofol - N2O และ TIVA โดยใช้ propofol สามารถลดอุบัติการณ์การคลื่นไส้อาเจียนหลังผ่าตัดในระยะแรก เนื่องจาก propofol มีราคาแพงเมื่อคำนึงถึง ราคายาพร้อมกับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยการใช้ propofol - N2O น่าจะเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด
ที่มา
วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์ ปี 2544, May ปีที่: 84 ฉบับที่ 5 หน้า 694-704
คำสำคัญ
Propofol, Nitrous Oxide, Outpatient Gynecologic Laparoscopy, Post-operative Nausea and Vomiting, Thiopental