การวิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิผลของการตรวจคัดกรองโรคตับอ่อนอักเสบแบบเฉียบพลันในผู้ป่วยชาวไทย, การศึกษา ณ โรงพยาบาลจุฬ่าลงกรณ์
Viroj Wiwanitkit, ชัยพร บุญเฉลิมวิเชียร, นารา ผริตโภคี*
Department of Laboratory Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาต้นทุนและประสิทธิผลของการตรวจคัดกรองโรคตับอ่อนอักเสบแบบเฉียบพลันในผู้ป่วยชาวไทยสถานที่ทำการศึกษา: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รูปแบบการศึกษา: การศึกษาแบบย้อนหลังตัวอย่างที่ทำการศึกษา: ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและประสิทธิผลของวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการในการตรวจคัดกรองโรคตับอ่อนอักเสบแบบเฉียบพลันจำนวน 3 วิธี ได้แก่ serum pancreatic alpha amylase, lipase and total alpha amylase levelวิธีการศึกษา: ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง นำมาวิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิผลทางเศรษฐศาสตร์ผลการศึกษา: ต้นทุนต่อประสิทธิผลสำหรับการตรวจ total alpha amylase level เท่ากับ 288.46 บาท/การวินิจฉัย สำหรับ lipase เท่ากับ 571.43 บาท/การวินิจฉัย และสำหรับการตรวจ pancreatic alpha amylase เท่ากับ 750.00 บาท/วินิจฉัยสรุป: การตรวจ total alpha amylase level จัดเป็นวิธีตรวจที่คุ้มค่าที่สุดเมื่อวิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิผล ดังนั้นจึงควรใช้เป็นวิธีตรวจคัดกรองในโรคตับอ่อนอักเสบแบบเฉียบพลัน
ที่มา
จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปี 2544, October ปีที่: 45 ฉบับที่ 10 หน้า 865-870
คำสำคัญ
cost-effectiveness, Screening test, ต้นทุนและประสิทธิผล, Acute pancreatitis, การตรวจค้ดกรองโรค, โรคตับอ่อนอักเสบแบบเฉียบพลัน