วิธีวัดคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วยต้อกระจกในภูมิภาค
ฉวีวรรณ เย็นจิตร, ชูเสกข์ ศรไพศาล*, วัฒนีย์ เย็นจิตร, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
กองการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
บทคัดย่อ
ที่มา
วารสารจักษุสาธารณสุข ปี 2545, July-December ปีที่: 16 ฉบับที่ 2 หน้า 69-94