การประเมินผลทางคลินิกของยาสีฟันสมุนไพร ในการรักษาอาหารเสียวฟัน
ชลธิชา อมรฉัตร*, วรานันท์ บัวจีบ, วันดี กฤษณพันธ์, สังวาล นาคี, สุนีย์ ศรีอ่อนรอด
Faculty of Dentisty, Mahidol University
บทคัดย่อ
                การศึกษานี้เป็นการศึกษาถึงประสิทธิผลของยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่ในการรักษาอาการเสียวฟัน ในผู้ป่วยที่มีอาการเสียวฟัน 60 ราย โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน แต่ละกลุ่มมีคะแนนความไวของเนื้อฟันเมื่อถูกกระตุ้นด้วยแรงสัมผัส ลมเป่า และน้ำเย็นเท่าๆ กัน ใช้วิธีสุ่มและดับเบิลไบลน์เทคนิคให้ผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งได้รับยาสีฟันสมุนไพร ผู้ป่วยอีกกลุ่มหนึ่งได้รับยาสีฟันหลอกให้ผู้ป่วยทุกรายแปรงฟันด้วยยาสีฟัน และแปรงสีฟันที่ได้รับแจก นาน 1 นาที วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลานาน 3 เดือน เมื่อครบกำหนด หาค่าคะแนนความไวของเนื้อฟันตามวิธีการเดิม การวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า ผู้ป่วยกลุ่มที่ใช้ยาสีฟันสมุนไพรมีอาการเสียวฟันลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ใช้ยาสีฟันหลอก ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ายาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่มีประโยชน์ใช้รักษาและลดอาการเสียวฟันได้ 
ที่มา
วารสารวิชาการสาธารณสุข ปี 2541, July-September ปีที่: 7 ฉบับที่ 3 หน้า 297-302