การประเมินประสิทธิภาพของแปรงสีฟัน 2 ชนิดในการกำจัดคราบจุลินทรีย์
เทอดพงษ์ ตรีรัตน์, เพชรรัตน์ ไกรวพันธุ์
Faculty of Dentisty, Mahidol University
บทคัดย่อ
                ทำการศึกษาทางคลินิกเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดคราบจุลินทรีย์ของแปรงสีฟัน 2 ชนิด แบ่งผู้ป่วย 60 คน ออกเป็น 2 กลุ่ม ตามค่าเฉลี่ยดัชนีคราบจุลินทรีย์และจำนวนฟัน                หลังจากงดการทำความสะอาดฟัน 24 ชั่วโมง ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการตรวจดัชนีคราบจุลินทรีย์ก่อนแปรงฟัน ใช้วิธีสุ่ม และ single blind เทคนิค ผู้ป่วยแต่ละกลุ่มได้รับแจกแปรงสีฟันและแปรงฟันตามถนัดเป็นเวลา 60 วินาที ทำการตรวจดัชนีคราบจุลินทรีย์อีกครั้งภายหลังผู้ป่วยแปรงฟันเสร็จ ต่อมาอีก 1 สัปดาห์ หลังจากงดการทำความสะอาดฟัน 24 ชั่วโมง ผู้ป่วยได้รับการตรวจดัชนีคราบจุลินทรีย์ก่อนแปรงฟัน โดยวิธีคลอสโอเวอร์ผู้ป่วยแต่ละกลุ่มต้องแปรงฟันด้วยแปรงสีฟันคนละชนิดกับที่ใช้ครั้งแรกเป็นเวลา 60 วินาที ทำการตรวจดัชนีคราบจุลินทรีย์อีกครั้งหลังแปรงฟัน                ผลการศึกษาพบว่าแปรงสีฟันไฮคลีน (พลัส) มีประสิทธิภาพในการกำจัดคราบจุลินทรีย์บริเวณรวมทั้งปากบริเวณของเหงือและบริเวณซอกฟัน ได้มากกว่าแปรงสีฟันหัวสี่เหลี่ยมขอบมน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99
ที่มา
วารสารวิชาการสาธารณสุข ปี 2540, July-September ปีที่: 6 ฉบับที่ 3 หน้า 553-559