การศึกษาเปรียบเทียบแบบสุ่มตัวอย่างในการรักษาปัสสาวะรดที่นอนในเด็กไทยระหว่างวิธีใช้เครื่องมือที่ประกอบด้วยผ้ารองเปื้อนและเครื่องกำเนิดเสียงปลุกกับวิธีที่ใช้ดั้งเดิม
ฐิตวี แก้วพรสวรรค์*, วัจนินทร์ โรหิตสุข, สมร อริยานุชิตกุล
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok 10700
บทคัดย่อ
                การปัสสาวะรดที่นอน ด้วยวิธีใช้เครื่องมือที่ประกอบด้วย ผ้ารองเปื้อนและ เครื่องกำเนิดเสียงปลุกมีประสิทธิภาพเหนือกว่าวิธีดั้งเดิมมากทั้งในเรื่องอัตราการหายสูงกว่า และอัตราการกลับมาเป็นซ้ำหลังจากหยุดการรักษาต่ำกว่า นอกจากนี้ระยะเวลาที่ใช้ในการรักษาก่อนผู้ป่วยจะหายก็ไม่มีความแตกต่างกัน ดังนั้น แม้ว่าการรักษาปัสสาวะรดที่นอนด้วยเครื่องมือจะเป็นวิธีใหม่ในประเทศไทยและมีใช้เฉพาะในโรงพยาบาลศิริราชเท่านั้น แต่มีข้อดีและข้อได้เปรียบทั้งในด้านความ ประหยัด ปลอดภัย และได้ผลดีกว่าวิธีดั้งเดิมที่ใช้กันอยู่มาก จึงควรที่จะได้รับการสนับสนุนให้มีการรักษาด้วยวิธีใช้เครื่องมือนี้ให้เป็นที่แพร่หลาย เพื่อเป็นการพัฒนาการรักษาปัสสาวะรดที่นอนในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับประเทศตะวันตก
ที่มา
สารศิริราช ปี 2543, January ปีที่: 52 ฉบับที่ 1 หน้า 10-22