การศึกษาเปรียบเทียบผลของยา cholestyramine กับ ursodeoxycholic acid ในการรักษาผู้ป่วยเด็กที่ป่วยเป็นโรค idiopathic neonatal hepatitis
จิราศรี วัชรดุลย์, ประพันธ์ อ่านเปรื่อง*
Department of Pediatrics, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok 10700
บทคัดย่อ
                Idiopathic neonatal hepatitis เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยในเด็กที่มีปัญหาตัวเหลืองในช่วงอายุ 1 เดือนหลังเกิด การคั่งของน้ำดีในตับจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา ยาที่ช่วยในการขับน้ำดีเช่น Phenobarbital   และ cholestyramine ออกฤทธิ์ได้ดีในการรักษาโรคดังกล่าว แต่ ursodeoxycholic acid เป็นยาที่นำมาใช้ในการรักษาโรคที่มีการคั่งของน้ำดีแบบเรื้อรัง จุดประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบผลของยาระหว่าง cholestyramine กับ ursodeoxycholic acid ต่อ liver function tests ในผู้ป่วย idiopathic neonatal hepatitis มีผู้ป่วยจำนวน 10 รายในแต่ละกลุ่ม ซึ่งได้รับยา cholestyramine ขนาด 350 มิลลิกรัม /กิโลกรัม/วัน หรือ ursodeoxycholic acid ขนาด 15 มิลลิกรัม /กิโลกรัม/วัน เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ผู้ป่วยได้รับการตรวจ liver function test ก่อนได้รับยาและเมื่อ 1,2,4,8  สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่ายาทั้ง 2 ชนิดสามารถทำให้ค่า bilirubin กลับมาเป็นปกติภายในระยะเวลา 8 สัปดาห์แต่เมื่อเปรียบเทียบผลระหว่างยา 2 ชนิดพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ursodeoxycholic acid สามารถนำมาใช้รักษา idiopathic neonatal hepatitis ได้อย่างปลอดภัย
ที่มา
สารศิริราช ปี 2543, June ปีที่: 52 ฉบับที่ 6 หน้า 373-377