บทคัดย่อ
                คณะผู้วิจัยได้ศึกษาประสิทธิผลของ Gymnostemma pentaphyllum (เจี้ยวกู้หล่าน หรือชาสตูล) ในการลดระดับไขมันในเลือดของผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงจำนวน 44 รายโดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่มแบบสุ่มผู้ป่วยจำนวน 23 รายได้รับ Gymnostemma pentaphyllum ขนาด 5 กรัมในรูปผงบรรจุแคปซูลรับประทานหลังอาหารวันละ 3 ครั้งติดต่อกันนาน 3 เดือน ส่วนผู้ป่วยจำนวน 21 รายได้รับยาหลอกที่มีลักษณะเหมือน Gymnostemma pentaphyllum  ผู้ป่วยทุกคนจะได้รับการตรวจระดับไขมันในเลือด (cholesterol, triglyceride, high density lipoprotein และ low density lipoprotein) ก่อนการรักษาและทุก 1 เดือนระหว่างการรักษา พบว่าระดับไขมันในเลือดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทั้งก่อนและหลังการรักษา, และระหว่างกลุ่มที่ได้รับ Gymnostemma pentaphyllum  และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก  การตรวจสอบฤทธิ์ในการต้าน Oxidation และฤทธิ์ต้านการทำงานของเกล็ดเลือดก็ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทั้งก่อนและหลังการรักษา  และระหว่างกลุ่มที่ได้รับ Gymnostemma pentaphyllum และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก ไม่พบพิษและผลข้างเคียงจากการรักษาในกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วย Gymnostemma pentaphyllum การศึกษานี้สรุปได้ว่า Gymnostemma pentaphyllum  ที่เตรียมโดยกรมวิทยาศาสตร์การแทพย์กระทรวงสาธารณสุขในรูปผลบรรจุแคปซูลขนาด 5 กรัมรับประทานวันละ 3 ครั้งติดต่อกันนาน 3 เดือนมีความปลอดภัยแต่ไม่มีประสิทธิผลในการลดระดับไขมันในเลือด
ที่มา
สารศิริราช ปี 2544, February ปีที่: 53 ฉบับที่ 2 หน้า 63-69