การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะโดยการใช้ยาแบบครั้งเดียวและการให้ยาแบบต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมากโดยการส่องกล้อง
ธวัชชัย ทวีมั่นคงทรัพย์, นุชนาฎ เทียนสว่าง*, สุชาย สุนทราภา
Division of Urology, Department of Surgery, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
บทคัดย่อ
                วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้คือเพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาวะการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดต่อมลูกหมากโดยการส่องกล้อง ในกลุ่มที่ให้ยาครั้งเดียวกับกลุ่มที่ให้ยาแบบต่อเนื่อง โดยแบ่งผู้ป่วยเป็นสองกลุ่มๆ ละ 25 คน กลุ่มที่หนึ่ง ฉีดยา Cefuroxine 750 mg เข้าหลอดเลือดดำก่อนผ่าตัด 30 นาที กลุ่มที่สอง ฉีดยา Cefuroxine 750 mg เข้าหลอดเลือดดำก่อนผ่าตัด 30 นาที แล้วตามด้วย Cefuroxine (Zinacefâ) 250 mg รับประทานเช้า-เย็น ตั้งแต่วันแรกหลังผ่าตัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ห้าหลังถอดสายสวนปัสสาวะไปแล้ว โดยตรวจเพาะเชื้อในปัสสาวะสองครั้งคือครั้งที่หนึ่งเก็บจากการปัสสาวะครั้งที่สองหลังจากถอดสายสวนปัสสาวะ และครั้งที่สองหลังจากผ่าตัดไปสองสัปดาห์ พบภาวะติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะในวันที่ถอดสายสวนปัสสาวะในกลุ่มที่ใช้ยาครั้งเดียว 34.78% และกลุ่มที่ใช้ยาต่อเนื่อง 20% และเวลาหลังผ่าตัดสองสัปดาห์ พบในกลุ่มที่ใช้ยาครั้งเดียว 66.67% และกลุ่มที่ใช้ยาต่อเนื่อง 16.67% โดยพบภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดในกลุ่มที่ให้ยาครั้งเดียวสูงกว่ากลุ่มที่ให้ยาต่อเนื่อง คือพบภาวะไตอักเสบ 1 ราย, ท่อปัสสาวะอักเสบ 1 ราย, ปัสสาวะ เป็นเลือด 6 ราย ในกลุ่มที่ใช้ยาต่อเนื่องพบภาวะ epididymitis 1 ราย, ปัสสาวะเป็นเลือด 1 รายสรุปการให้ยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหลังผ่าตัดแบบต่อเนื่องได้ผลดีกว่าให้ยาแบบครั้งเดียว
ที่มา
วารสารยูโร ปี 2547, June ปีที่: 25 ฉบับที่ 2 หน้า 53-61