การประเมินการเจาะเลือด: กรณีศึกษาการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุน
วิโรจน์ ไววานิชกิจ
ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บทคัดย่อ
        ในปัจจุบันเนื่องจากประเทศไทยยังคงประสบกับปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ การเลือกใช้วิธีปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งรวมไปถึงการให้บริการทางด้านการแพทย์ซึ่งการประยุกต์ใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง ในการศึกษานี้ได้เสนอการใช้หลักเศรษฐศาสตร์การแพทย์ในกรณีศึกษาการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนสำหรับการเจาะเลือดสำหรับห้องปฏิบัติการในประเทศไทยโดยเริ่มทำการศึกษาจากการวิจัยเอกสารของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาวิจัยต่อตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์คลินิกโดยทำการหาต้นทุนต่อหน่วย เนื่องจากงานวิจัยที่ผ่านมาบ่งชี้ว่าประสิทธิผลของการตรวจแต่ละวิธีใกล้เคียงกันดังนั้นจึงเลือกใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนในการศึกษานี้ จากการศึกษาของเราพบว่าวิธี เจาะเลือดด้วยระบบสุญญากาศ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด
ที่มา
ลำปางเวชสาร ปี 2545, January-April ปีที่: 23 ฉบับที่ 1 หน้า
คำสำคัญ
Cost identification for venipuncture