ผลของยาสีฟันสมุนไพรโซเดียมไบคาร์บอเนตต่อคราบจุลินทรีย์และเหงือกอักเสบ: การศึกษาทางคลินิก
ชลธิชา อมรฉัตร, ฐ วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ, ประมุข จิตต์จำนงค์*, เทอดพงษ์ ตรีรัตน์, เพชรรัตน์ ไกรวรพันธุ์
Department of Hospital Dentistry, Faculty of Dentistry, Mahidol University
บทคัดย่อ
                การประเมินประสิทธิภาพของยาสีฟันสมุนไพรโซเดียวไบคาร์บอเนตเพื่อลดคราบจุลินทรีย์และเหงือกอักเสบ ได้ศึกษาในอาสาสมัครจำนวน 96 คน แบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 48 คน ให้มีค่าดัชนีคราบจุลินทรีย์และดัชนีเหงือกอักเสบเท่าๆ กัน โดยวิธีสุ่มและดับเบิลไบลด์เทคนิคให้อาสาสมัครกลุ่มที่หนึ่งได้รับยาสีฟันสมุนไพร อาสาสมัครกลุ่มที่สองได้รับยาสีฟันหลอก อาสาสมัครต้องแปรงฟันด้วยยาสีฟันและแปรงสีฟันที่ได้รับแจกตามวิธีที่ถนัดนาน 1 นาที วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลานาน 6 เดือน ผลการศึกษาพบว่ายาสีฟัน สมุนไพร โซเดียมไบคาร์บอเนตสามารถลดคราบจุลินทรีย์ได้ร้อยละ 29.29 และลดเหงือกอักเสบได้ร้อยละ 22.29 เมื่อเปรียบเทียบกับยาสีฟันหลอก
ที่มา
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล ปี 2542, January-December ปีที่: 19 ฉบับที่ 1 หน้า 43-49