การศึกษาผลของยาสีฟันไทรโคลซาน/โคโพลีเมอร์ ต่อการมีชีวิตของแบคทีเรีย และปริมาณไทรโคลซาน ในคราบจุลินทรีย์ในกลุ่มคนไทย
ชลธิชา อมรฉัตร*, เทอดพงษ์ ตรีรัตน์, เพชรรัตน์ ไกรวพันธุ์
Department of Microbiology, Faculty of Dentistry, Mahidol University, Bangkok, Thailand
บทคัดย่อ
 
                วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อศึกษาการมีชีวิตของแบคทีเรียและปริมาณไทรโคลซานในคราบจุลินทรีย์ภายหลังการแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีส่วนผสม 0.3%  ไทรโคลซาน/โคโพลีเมอร์ โดยการเก็บคราบจุลินทรีย์จากอาสาสมัครชายหญิงไทยที่คัดเลือก 55 คน แบ่งอาสาสมัครเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่ 6 ชั่วโมง และ 12 ชั่วโมงตามลำดับ พบว่า การมีชีวิตของแบคทีเรียในคราบจุลินทรีย์ของกลุ่มที่แปรงฟันด้วยยาสีฟันไทรโคลซานมีค่าตั้งแต่ก่อนแปรงฟัน ค่าหลังแปรงฟัน 6 ชั่วโมง และ 12 ชั่วโมง เป็นร้อยละ 71.0, 44.5 และ 38.0 ตามลำดับ ส่วนกลุ่มที่แปรงฟันด้วยยาสีฟันไม่มีไทรโคลซานมีค่าร้อยละ 70.0, 68.5 และ 71.5 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีชีวิตของแบคทีเรียระหว่างกลุ่มที่เวลาเดียวกัน พบว่า ในกลุ่มที่แปรงฟันด้วยยาสีฟันไทรโคลซานมีค่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.001) ส่วนปริมาณไทรโคลซานในคราบจุลินทรีย์ มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.001) ในกลุ่มที่แปรงฟันด้วยยาสีฟันไทรโคลซานซึ่งมากกว่าความเข้มข้นที่น้อยที่สุดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย (MIC) ในขณะที่กลุ่มที่แปรงฟันด้วยยาสีฟันไม่มีไทรโคลซานมีค่าความเข้มข้นของไทรโคลซานในคราบจุลินทรีย์ใกล้เคียงกับค่าตั้งต้น ผลการทดลองนี้สอดคล้องกับผลวิจัยของผู้อื่น และสนับสนุนของยาสีฟันไทรโคลซาน/โคโพลีเมอร์ ในการควบคุมคราบจุลินทรีย์ภายหลังการแปรงฟันนาน 12 ชั่วโมง
 
ที่มา
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล ปี 2547, May-August ปีที่: 24 ฉบับที่ 2 หน้า 103-111
คำสำคัญ
Plaque, Plaque viability, Triclosan dentitrice, Triclosan retention, การมีชีวิตของแบคทีเรีย, คราบจุลินทรีย์, ปริมาณไทรโคลซาน, ยาสีฟันไทรโคลซาน