ศึกษาผลและเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายตรงระหว่างยา NSAIDS และพาราเซตามอล ในการรักษาโรคข้อเขาเสื่อม
จันทร์เพ็ญ พาหงษ์, ชลัท วินมูน, ธวัช ประสาทฤทธา, สุวรรณี เจริญพิชิตนันท์, อุไรวรรณ พรทวีวุฒิ, เจริญชัย พากเพียรไพโรจน์
Institute of Orthopaedics, Lerdsin Hospital, Bangkok, Thailand
บทคัดย่อ
                โรคเข่าเสื่อมจัดเป็นโรคเรื้อรัง ที่ต้องการการรักษาอย่างต่อเนื่อง ยาที่ใช้ทั่วไปคือ ยากลุ่ม NSAIDS ที่มีผลข้างเคียงและราคาสูง การศึกษาครั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบผลการรักษาผู้ป่วยโรคเข่าเสื่อม โดยใช้ยากลุ่ม NSAIDS และยาพาราเซตามอลและค่ายาที่ผู้ป่วยต้องจ่าย ศึกษาแบบ prospective ผู้ป่วยที่มารักษาที่ OPD สถาบันออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน โดยมีเกณฑ์การรับและคัดออกผู้ป่วย แบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม ตามวันที่ผู้ป่วยมารับการตรวจ กลุ่ม ก จำนวน 69 ราย ได้ยาพาราเซตามอล 500 มก. 3 เวลา ร่วมกับการให้ความรู้ กลุ่ม ข จำนวน 61 ราย ได้รับยา NSAIDS โดยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่ตรวจ ณ ห้องตรวจ วัดน้ำหนัก, ค่า visual analog scale (VAS), การใช้งานของเข่าในกิจกรรมต่างๆ global efficacy โดยผู้ป่วยและแพทย์, efficacy assessment, ผลข้างเคียง, ค่ายาประเมินผลภายหลังการรักษา 16 สัปดาห์ พบว่าน้ำหนักผู้ป่วยไม่ลดลงทั้ง 2 กลุ่ม ค่า VAS ลดลงทั้ง 2 กลุ่มภายหลังได้รับยาประสิทธิผลของยาทั้ง 2 กลุ่มใกล้เคียงไม่แตกต่าง ค่า efficacy assessment ดีขึ้นในสัปดาห์ที่ 16 ค่าเฉลี่ยของยา/ สัปดาห์ ในกลุ่มพาราเซตามอล คือ 43.93 ±8.73 ส่วนกลุ่ม NSAIDS คือ 151.65 บาท
ที่มา
วารสารกรมการแพทย์ ปี 2545, September ปีที่: 27 ฉบับที่ 9 หน้า 414-426