การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ตรวจไม่พบเชื้อวัณโรคในเสมหะด้วยระบบยาระยะสั้น 4 และ 6 เดือน
ดารณี วิริยกิจจา, ลออ สงวนวิทย์, ศรีประพา เนตรนิยม*
Tuberculosis Division, Department of Communicable Disease Control, Ministry of Public Health
บทคัดย่อ
                การศึกษาในผู้ป่วยวัณโรคปอดใหม่ ตรวจเสมหะ 3 ครั้ง ด้วยกล้องจุลทรรศน์แล้วไม่พบเชื้อโรค แต่พบแผลวัณโรคระยะลุกลามในปอดจากภาพรังสีทรวงอก ขึ้นทะเบียนรักษาที่สถานตรวจโรคปอด กองวัณโรค ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2535 – 31 กรกฎาคม 2536 จำนวนทั้งสิ้น 196 ราย แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่  1 รักษาด้วยระบบยาระยะสั้น 4 เดือน (2HRZ/2HR) 97 ราย กลุ่มที่ 2 รักษาด้วยระบบยา 6 เดือน (2HRZ/4HR) 99 ราย ผู้ป่วยรักษาครบกำหนด 88 (90.7%) และ 89 (89.9%) รายตามลำดับ แผลในปอดจากภาพรังสีทรวงอกดีขึ้นร้อยละ 82.35 และ ร้อยละ 83.53 ซึ่งไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) ผู้ป่วยล้มเหลวต่อการรักษาด้วยระบบยา 6 เดือน 1 ราย ผู้ป่วยกลับมาตรวจซ้ำหลังรักษาครบกลุ่มละ 75 รายเท่ากัน พบว่าเป็นโรคซ้ำกลุ่มละ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.33 ซ้ำไม่มีความแตกต่างกัน
ที่มา
วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤต ปี 2540, ตุลาคม-ธันวาคม ปีที่: 18 ฉบับที่ 4 หน้า 285-294