ประสิทธิผลและการวิเคราะห์ต้นทุนของการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนในกรุงเทพมหานครฯ
สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล, ศรีจิตรา บุนนาค, Shah Ebrahim
Department of Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand
บทคัดย่อ
        การศึกษานี้มุ่งหมายที่จะแสดงถึงประสิทธิผลและต้นทุนของการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนแออัดคลองเตยในระยะเวลา 3 ปีที่ให้บริการ ในระยะดังกล่าวมีผู้ป่วยจำนวน 179 คนเข้าใช้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผลการให้บริการพบว่าผู้ป่วย 157 คน (ร้อยละ 86.5) รายงานว่าปัญหาหรืออาการที่มิได้หายหรือดีขึ้น มีผู้ป่วยเพียง 9 คน (ร้อยละ 5.1) เท่านั้นที่รายงานว่าหยุดการรับบริการเนื่องจากปัญหาหรืออาการที่เป็นอยู่ไม่ดีขึ้น ผลการประเมินความเจ็บปวดและความเร็วของการเดินในผู้ป่วย 105 และ 78 คนตามลำดับพบว่าดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ต้นทุนทั้งหมดและต้นทุนต่อหน่วยผู้ป่วย-วันของการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนเท่ากับ 559,920 และ 111.1 บาทตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผู้ป่วย-วันของการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนกับต้นทุนต่อหน่วยผู้ป่วย-วันของการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พบว่า ต้นทุนต่อหน่วยผู้ป่วย-วันของการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนมีราคาถูกกว่า การศึกษานี้สนับสนุนบทบาทของการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนในประเทศไทย ผู้วิจัยเสนอให้มีการทำการศึกษาในเขตชนบทต่อไป
ที่มา
วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์ ปี 2541, August ปีที่: 81 ฉบับที่ 8 หน้า 572-579