การตอบสนองของ CD4 ในผู้ป่วยวัณโรคต่อการได้รับวิตามินเอเสริม
จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์, วินิต พัวประดิษฐ์, สว่าง แสงหิรัญวัฒนา*, สุนทรี อภิบาล, สุรางค์รัตน์ ศรีสุรปนนท์, อรวรรณ ภู่ชัยวัฒนานนท์
Department of Medicine, Ramathibodi Hospital, Bangkok. Thailand 10400
บทคัดย่อ
                ได้ทำการวิจัยของระดับวิตามินเอ CD45RO และ CD45RA ในผู้ป่วย 2 กลุ่ม ที่เป็นวัณโรคและได้ยา 6 เดือน กลุ่มแรก 15 คน ได้รับวิตามินเอก่อนกินยาวัณโรค อีกกลุ่มเป็นกลุ่มควบคุม 15 คน โดยเจาะเลือดที่  0, 3, 6 เดือน พบว่า การให้วิตามินเอ ไม่มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มของระดับวิตามินเอ CD45RO และ CD45RA แต่ วิตามินเอ เพิ่มขึ้นในทั้ง 2 กลุ่มอย่างมีนัยสำคัญ จากอาหารและอาจจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มของระดับ CD45RA
ที่มา
รามาธิบดีเวชสาร ปี 2541, January-March ปีที่: 21 ฉบับที่ 1 หน้า 17-19